เกี่ยวกับวารสาร

วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Journal of Emergency Medical Services of Thailand) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์  จัดทำโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการอื่น ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ทั้งนี้ การจัดทำวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai Journal Citation Index Centre หรือ TCI)  โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จากหน่วยงานต่าง ๆ  ผู้ที่มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ จากหลายสถาบันเป็นผู้ประเมินต้นฉบับ หรือ reviewers เพื่อให้บทความที่เผยแพร่มีคุณภาพสูง

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ