วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

2022-09-14

วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้นิพนธ์ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โดยส่งผ่านระบบ ThaiJo ตามที่อยู่นี้  URL: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/Jemst-01JHS/about/submissions