การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร
 • บทความไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
 • บทความมีองค์ประกอบ ดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้เขียน(กรณีมีหลายคน ต้องแยกกำกับด้วยเครื่องหมายและจำนวนดอกจัน) ที่อยู่หรือสังกัดของผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ไฟล์ต้นฉบับอยู่ในรูปแบบที่กำหนด คือ ไฟล์นามสกุล doc, docx อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท์ ระยะบรรทัด single space มีเนื้อหารวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง เรื่องละไม่เกิน 15 หน้า
 • การอ้างอิงใช้รูปแบบแวนคูเวอร์

คำแนะนำผู้แต่ง

การเตรียมต้นฉบับบทความ   https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/12236?group=208

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่

 1. บทความที่ขอพิมพ์เผยแพร่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และจะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด กองบรรณาธิการจะใช้สิทธิปฏิเสธบทความนั้นทันที
 2. บทความทุกบทความที่ส่งมาจะได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อบทความผ่านตรวจสอบขั้นต้นแล้วจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยบทความละ 2 คน ทำการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพของบทความ (Peer review) โดยการประเมินคุณภาพบทความเป็นแบบ Double-blind review
 3. บทความที่ส่งเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องผ่านการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น ตามหัวข้อต่อไปนี้
  1. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารฯ
  2. ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่บทความดังกล่าวในที่ใดมาก่อน
  3. ไม่มีการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)
  4. ตรงตามรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความที่วารสารกำหนด เช่น  

                      - ไฟล์ที่ส่งจะต้องทำตามรูปแบบตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับเท่านั้น

                      - รูปภาพประกอบ (Figure) บันทึกเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi

                      - ชื่อเรื่อง/บทความ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                      - บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                      - คำสำคัญ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์พร้อมชื่อสังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อและคำสำคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง โดยมีความยาวเรื่องละไม่เกิน 15 หน้าพิมพ์

บทความพิเศษ

เป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นหรือประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการ บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชนทั่วไป หรือเป็นบทความที่รวบรวมเนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว ลักษณะของบทความควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สถานที่ทำงาน บทคัดย่อและคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ เนื้อหา ข้อคิดเห็นที่นำเสนอ เอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 15 หน้าพิมพ์

บทความฟื้นวิชา

เป็นบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้น โดยบทความควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์พร้อมชื่อสังกัด สถานที่ทำงาน บทคัดย่อและคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ วิธีการสืบค้นข้อมูล เนื้อหา ที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง อาจมีความเห็นของผู้รวบรวมเพิ่มเติมด้วย โดยมีความยาวเรื่องละไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์

รายงานผู้ป่วย

เป็นการรายงานผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดา หรือที่เป็นโรคหรือกลุ่มอาการโรคใหม่ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อย และต้องมีหลักฐานชัดเจนอย่างครบถ้วน บางครั้งรวมบันทึกเวชกรรม (clinical note) ซึ่งเป็นบทความรายงานผู้ป่วยที่มีลักษณะเวชกรรม (case description) หรือการดำเนินโรค (clinical course) ที่ไม่ตรงแบบที่พบไม่บ่อย โครงสร้างบทรายงานผู้ป่วยประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สถานที่ทำงาน บทคัดย่อและคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ รายละเอียดที่พรรณนาผู้ป่วย วิจารณ์ หรือข้อสังกต และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์

ปกิณกะ

เป็นบทความขนาดเล็กที่เนื้อหาอาจเข้าข่าย หรือไม่เข้าข่ายบทความต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น บันทึกเวชกรรม  เวชกรรม  ทันยุค บทปริทัศน์ รายงานผลศึกษาวิจัยโดยสังเขป หรือรายงานเบื้องต้น

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.