เป้าหมายทศวรรษความปลอดภัยครั้งที่สอง ฝันที่เป็นจริง?

ผู้แต่ง

  • วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2021.19

คำสำคัญ:

ทศวรรษความปลอดภัย, ความปลอดภัยทางถนน, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

ประเทศไทยประกาศเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือ 12 ต่อแสนประชากรในปี 2570 จากจำนวน 27.2 ต่อแสนประชากรในปี 2563 ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติที่ดีและการมีองค์กรนำที่ดีถูกจัด ระดับความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอุบัติเหตุโดยเป็นเป้าหมายแนะนำให้ทุกประเทศบรรลุภายในปี 2563 จาก 12 เป้าหมายโลก สำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก สำหรับองค์กรนำในประเทศไทยทั้งจากการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และจากรายงานสถานะของประเทศไทยในกรอบ 12 เป้าหมายโลกด้าน ความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี 2563 พบข้อมูลสอดคล้องกันว่าโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีอยู่ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน และการขาดอำนาจในการตัดสินใจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล โดยมี ข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั้งองค์กรนำด้านความปลอดภัยทางถนนโดยมีกฏหมายด้านความปลอดภัยทางถนนรองรับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีจำนวนรถจักรยานยนต์ 55 ล้านคัน ประสบความสำเร็จในมาตรการหมวกนิรภัยร้อยละ 100 และสามารถลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานขององค์กรนำด้านความปลอดภัยทางถนนตามแนวทางที่ ธนาคารโลกได้ทำการศึกษาและแนะนำไว้อย่างครบถ้วน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ National Traffic Safety Committee (NTSC) ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้างสายบัญชาการเดี่ยว มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แตกต่างจากประเทศไทยที่เป็น โครงสร้างกรรมการสองระดับ และขาดอำนาจสั่งการข้ามหน่วยงาน จุดเด่นของ NTSC คือสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ ที่มุ่งผลลัพธ์ซึ่งทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถทำงานประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุง โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรนำในการประสาน ติดตาม ประเมินผล และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ทางถนนระดับชาติระหว่างภาคส่วน และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติที่กำหนดเป้าหมายในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ภายในกรอบเวลาที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

References

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ไทย-สวีเดน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความปลอดภัยทางถนน [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [สืบค้นเมื่อ 5 พ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://gnews.apps.go.th/news?news=56007

ฐานเศรษฐกิจ. มท. ตั้งเป้าลดเสียชีวิตทางถนนเหลือ 12 คน ต่อ 1 แสนประชากร [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 5 พ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.thansettakij.com/content/normal_news/470218

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน. แผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563 [อินเทอร์เน็ต]. 2554 [สืบค้นเมื่อ 5 พ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://www.thairsc.com/th/Document/strategic_map_roadsafety.pdf

ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค. สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 5 พ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://dip.ddc.moph.go.th/new/3base_status_new

Bliss T, Breen J. Road safety management capacity reviews and safe system projects guidelines [Internet]. 2013 [cited 2021 Jun 8]. Available from: https:// d o c u m e n t s 1 . w o r l d b a n k . o r g / c u r a t e d / e n / 400301468337261166/pdf/842030WP0ENGLI0Box0382132B00PUBLIC0.pdf

World Health Organization. Death on the roads [Internet]. 2018 [cited 2021 Jun 8]. Available from: https:// extranet.who.int/roadsafety/death-on-theroads/#trends

SafetyNet, Road Safety Management [Internet]. 2009 [cited 2021 Jun 8]. Available from: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/rsm/the _road_safety_management_system/the_evolution_of_road_safety_management _for_results_en

Voice online. ประธานสภาฯ ย้ำสร้างวินัยคนไทยแก้ปัญหา อุบัติเหตุ เชื่อคนไทยทำได้ [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้น เมื่อ 5 พ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://voicetv.co.th/read/ww_-hdeOs

Ministry of Transport of Viet Nam (MOT). Road safety performance review, Viet Nam [Internet]. 2018 [cited 2021 Jun 8]. Available from: https://unece.org/DAM/trans/roadsafe/unda/RSPR_Viet_Nam_FULL_e.pdf

National traffic safety committee socialist republic of Vietnam. Vietnam road safety project [Internet]. 2005 [cited 2021 Jun 8]. Available from: https://documents1. worldbank.org/curated/en/ 467131468764707081/ pdf/VRSP0PID0PAD01appraisal01210041.pdf

Khuat VH. Implementing road safety strategies and action plans in Vietnam [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 8]. Available from: https://eurochamvn.glueup.com/resources/protected/organization/726/event/ 34373/528d7f8b-2e26-4e5a-a1d6-a4f34656761d. pdf

Khuat VH. View Viet Hung’s full profile [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 8]. Available from: https:// vn.linkedin.com/in/viet-hung-khuat-65b09112

National Traffic Safety Committee Socialist Republic of Vietnam. Vietnam road safety project [Internet]. 2005 [cited 2021 Jun 8]. Available from: https://documents1. worldbank.org/ curated/en/467131468764707081/ pdf/VRSP0PID0PAD01appraisal01210041.pdf

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รายงานเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและคมนาคมของคณะกรรมาธิการการ คมนาคม สภาผู้แทนราษฎร [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [สืบค้น เมื่อ 5 พ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/564558

Passmore JW, Nguyen LH, Nguyena N P and Olivéa J-M. The formulation and implementation of a national helmet law: a case study from Viet Nam [Internet]. 2010 [cited 2021 Jun 8]. Available from: https://www.who.int/bulletin/online_first/09-071662.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31