รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับโอกาสพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย

ผู้แต่ง

  • ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2021.20

คำสำคัญ:

การแพทย์ฉุกเฉิน, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน

บทคัดย่อ

ตั้งแต่พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ประกาศใช้เป็นเวลา 13 ปีแล้ว การเสียชิวิตและทุพพลภาพของคนไทย จากการเจ็บป่วยฉุกเฉินรวมถึงอุบัติเหตุยังอยู่ในอัตราที่สูง สาเหตุที่สำคัญหนึ่งคือข้อจำกัดของอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฯ อาจไม่เพียงพอ ในขณะที่มีหลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ต่างมีกฎหมายของหน่วยงานระบุอำนาจหน้าที่ใช้บังคับซึ่งไม่ได้ระบุเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้างก็มีลักษณะ แยกส่วน ไม่มีอำนาจบังคับทีชัดเจนในการเชื่อมโยง อันเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงและเชื่อมโยงกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นโอกาสพัฒนา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้มีการปฏิรูปประเทศ ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญ ฉบับก่อนๆ และยังคงเน้นการส่งเสริมพัฒนาการบริการภาครัฐและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เป็นหลักให้เกิดการบูรณาการกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายเฉพาะและอยู่ในระดับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ต้องอาศัยอำนาจแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อบูรณาการกับกฎหมายอื่นๆ ในการ แก้ไขอุปสรรคการประสานความร่วมมือข้ามหน่วยงาน การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินสอดรับกับรัฐธรรมนูญ เป็นความจำเป็นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงได้อย่าง ทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลา และเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเข้าถึงการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้บรรลุถึงการ ลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของคนไทยอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเป็นผู้บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพื้นที่ตามหลักการกระจายอำนาจ มีการพัฒนาแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงเป็นโอกาสของการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย

References

ราชกิจจานุเบกษา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 22 พ.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 22 พ.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.niems.go.th/1/upload/migrate/file/255601101636362435_ c2ps85DUy7tpW0yp.pdf

สำนักงานสถิติแห่งชาติ.จำนวนการตายจากการทะเบียน [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่ง ข้อมูล: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx-?src=http%3A%2F%2Fstatbbi.nso.go.th%2Fstaticreport%2FPage%2Fsector %2FTH%2Freport%2Fsector_01_11302_TH_. xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. ร้อยละของคนตายจากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร แยกตามสาเหตุการตายเขตการปกครองและภาค พ.ศ.2558-2559 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?s-rc=http%3A%2F%2Fstatbbi.nso.go.th%2Fstaticreport%2FPage%2Fsector%2FTH %2Freport%2Fsector_01_11383_TH_.xlsx& wdOrigin=BROWSELINK

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย พ.ศ.2550-2557 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้น เมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/บริการสถิติสถิติพื้นฐานที่เป็นอนุกรม เวลา/จำนวนผู้ป่วย-สาเหตุการตาย.aspx

World Health Organization. Launch of the Global Status Report on Road Safety 2018 in Thailand [internet].2021 [cited 2021 Dec 15]. Available from: https://www.who.int/thailand/news/detail/19-12-2018-launch-of-theglobal-status-report-on-road-safety-2018-in-thailan

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. รายงานข้อมูลสถานการร์ด้านคนพิการในประเทศไทย พ.ศ.2564 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่ง ข้อมูล:https://dep.go.th/images/uploads/files/situation31mar64.pdf

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้น เมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://nscr.nesdb. go.th/wp-content/uploads/2021/01/Final_CR_07- ด้านสาธารณสุข-22164.pdf

วิชัย เอกพลากร, หทัยชนก พรรคเจริญ, กนิษฐา ไทยกล้า, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557. นนทบุรี: อักษรกราฟฟิ คแอนด์ดีไซน์; 2559.

Numbeo. Quality of Life Index by Country 2021 Mid-Year [internet].2021 [cited 2021 Dec 15]. Available from: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp

Numbeo. Health Care Index by Country 2021 Mid-Year [internet].2021 [cited 2021 Dec 15]. Available from: https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3.1 (พ.ศ.2562 – 2565) [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 22 พ.ย. 2564]. แหล่ง ข้อมูล: https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/7998?group=79

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 22 พ.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://web.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2 &group=%A1&lawCode=%A1100&linkID=headLaw

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. ระบบสารสนเทศการ แพทย์ฉุกเฉิน [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://ws.niems.go.th/items_front/index.aspx

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. คู่มือแนวทางปฏิบัติการ รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/14151?group=21

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. ประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินเรื่องประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบและข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.niems.go.th/pdfviewer/index.html

ราชกิจจานุเบกษา. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561- 2580) [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่ง ข้อมูล: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 15 ธ.ค. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_5/1.PDF

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31