ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตใน 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เข้ารับการรักษาโดยได้รับการนอนใน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้แต่ง

  • เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • วศินี ปล้องนิราศ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2022.7

คำสำคัญ:

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ คะแนน injury severity score (ISS), คะแนน revised trauma score (RTS), คะแนน Glasgow coma scale (GCS)

บทคัดย่อ

การบาดเจ็บเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่ความตายและความทุพพลภาพ มีการใช้ทรัพยากรมากมายในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ หากสามารถระบุปัจจัยที่แก้ไขได้ ก็จะสามารถลดอัตราการตายได้อย่างมาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ 24 ชั่วโมง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง ดำเนินการในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีอาการบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน โดยได้รับการประเมินระดับ 1 ในระบบ ESI ทั้งสอง กลุ่มถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่รอดชีวิตใน 24 ชั่วโมงและกลุ่มที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบตามอายุ เพศ โรคประจำตัว สาเหตุของการบาดเจ็บ อวัยวะของการบาดเจ็บ วิธีการมาโรงพยาบาลของผู้ป่วย กลไกของการบาดเจ็บ รวมทั้ง GCS, RTS และ ISS การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระดับฮีมาโตคริต ระดับเกล็ดเลือด และระดับ INR ปัจจัยที่มีนัยสำคัญคำนวณโดยใช้การวิเคราะห์ แบบตัวแปรเดียวและหลายตัวแปรในการถดถอยโลจิสติก ผู้ป่วยถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: กลุ่มรอดชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง (N = 317, 79.25%) และกลุ่มที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง (N = 83, 20.75%) หลังจากควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บมีแนวโน้มมากขึ้นในผู้ป่วยเบาหวาน (DM) อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ GCS ≤ 8, RTS 15 เวลาย้ายผู้ป่วย ≥ 240 นาที ค่าฮีมาโตคริต 15 และ INR ≥ 1.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง

References

Heydari-Khayat N, Sharifipoor H, Rezaei MA, Mohammadinia N, Darban F. Correlation of revised trauma score with mortality rate of traumatic patients within the first 24 hours of hospitalization. Zahedan J Res Med Sci 2014;16(11):33-6.

Brown TR. Pre-hospital care of road traffic injuries in Chiang Mai [Internet]. [cited 2020 Oct 10]. Available from: http://who.int/world-health-day/previous/2004/en/traffic_facts_en.pdf

Reinhard E. Traffic facts [Internet]. 2014 [cited 2020 Oct 10]. Available from: https://www.who.int/worldhealth-day/previous/2004/en/traffic_facts_en.pdf

World Health Organization. Review of Thailand’s status against voluntary global targets for road safety risk factors and service delivery mechanism. Geneva: World Health Organization; 2020.

Li H, Shen WF, He XJ, Wu JS, Yi JH, Ma YF. Evaluation of the revised trauma score in predicting outcomes of trauma patients. Hong Kong J Emerg Med 2013; 20(4):234–9.

Alvarez BA, Razente DM, Lacerda DA, Lother NV, Von-Bahten LC, Stahlschmidt CM. Analysis of the revised trauma score (RTS) in 200 victims of different trauma mechanisms. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 2016;43(5):334–40.

Javali R, Krishnamoorthy, Patil A. Comparison of injury severity score, new injury severity score, revised trauma score and trauma and injury severity score for mortality prediction in elderly trauma patients. Indian J crit Care Med 2019;23:73-7.

Bolorunduro OB, Villegas C, Oyetunji TA, Haut ER, Stevens KA, Chang DC, et al. Validating the injury severity score (ISS) in different populations: ISS predicts mortality better among Hispanics and females. J Surg Research 2011;166(1):40–4.

Brohi K, Cohen M, Ganter M, Schultz M, Levi M, Mackersie R, et al. Acute coagulopathy of trauma: hypoperfusion induces systemic anticoagulation and hyperfibrinolysis. J Trauma Acute Care 2008;64(5):1211-7.

Fawzy A, Lolah M, Ibrahim S, Hassan A. Coagulation profile tests as a predictor for adult trauma patients’ mortality. Int Surg J 2020;7(1):1-9.

Wongvatanakij P, Tadadej C, Meyai A, Suriyawongpaisal P. Relation of factor on survival outcomes among traumatic patients at the tertiary care hospital admitted for traffic accidents in Phuket Province. Srinagarind Medical Journal 34(1):52-9.

Yumoto T, Naito H, Ihoriya H, Yorifuji T, Nakao A. mortality in trauma patients admitted during, before, and after national academic emergency medicine and trauma surgery meeting dates in Japan. PLoS One 2019;14(1):1– 11.

Ustundag M, Aldemir M, Orak M, Guloglu C. Predictors of mortality in blunt multi-trauma patients: a retrospective review. Hong Kong J Emer Med 2010;17(5): 471–6.

Suriyawongpaisal P, editor. Key facts on road safety situations in Thailand. 1st edition. Bangkok: Roads Safety Fund, Department of Land Transport; 2015.

He K, Hemmila MR, Cain-Nielsen AH, MachadoAranda DA, Frydrych LM, Delano MJ. Complications and resource utilization in trauma patients with diabetes. PLOS ONE 2019;14(8):1-13.

Guzman-Martinez AM, Garcia-Rodriguez O, Ramos-Melendez EO, Guerrios-Rivera L, Rodriguez-Ortiz P. Morbidity and mortality of Hispanic trauma patients with diabetes mellitus. Euro J Trauma & Emerg Surg 2018;46(4):887–93.

Khan A, Zafar H, Naeem SN, Raza SA. Transfer delay and in-hospital mortality of trauma patients in Pakistan. Int J Surg 2010;8(2):155–8.

Yattoo GH, Tabish A. The profile of head injuries and traumatic brain injury deaths in Kashmir. J trauma Management & Outcomes 2008;2:5-9.

Ahmad R, Cherry RA, Lendel I, Mauger DT, Service SL, Texter LJ, et al. Increased hospital morbidity among trauma patients with diabetes mellitus compared with age- and injury severity score-matched control subjects. Arch Surg 2007;142(7):613–8.

Schwartz GR, Schwartz GR, Mayer TA, Goldman HW. 18–2 Head Injuries: Specific Emergency Department Management Issues. In: Roth PB, Cohen JS, editors. Principle and practice of emergency medicine. 4th edition. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 1998. p. 232–4.

Yadollahi M. A study of mortality risk factors among trauma referrals to trauma center, Shiraz, Iran, 2017. Chin J Traumatol 2019;22(4):212–8.

Türker FS. Hemorrhagic shock. Clinical Management of shock - the science and art of physiological restoration [Internet]. [cited 2020 Oct 10]. Available from: https:// doi.org/10.5772/intechopen.82358

Yuan F, Ding J, Chen H. Predicting outcomes after traumatic brain injury; the development and validation of prognostic models base on admission characteristic, The J Trauma Acute Care Surg 2012;73:137-45.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-19