ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • ไพรินทร์ พัสดุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • สุปราณี พลธนะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
  • พีรดนย์ ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • วรลักษณ์ จงเลิศมนตรี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2021.18

คำสำคัญ:

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน, ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

บทคัดย่อ

การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมงานวิจัยและสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการรอดชีวิตในภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล ตามรูปแบบของสมิทธิ์ และคณะ โดยมีการตรวจสอบตาม เกณฑ์ของ PRISMA ผลการสังเคราะห์แก่นเรื่อง จากการสืบค้นในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PubMed, The Cochran library และ Embase เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 จำกัดช่วงเวลาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2543-2564 โดยคัดเลือกงานเอกสาร ฉบับเต็มทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้แก่ เอกสารการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และบทความ วิเคราะห์และวิจารณ์ จากการศึกษาทั้ง 36 เรื่องที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ช่วงเวลาของการศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึง 2020 สรุปผลการวิจัย จากกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวนทั้งหมด 36 เรื่อง พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ส่งผลมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยา epinephrine ขณะได้รับการช่วยชีวิตขณะอยู่นอกโรงพยาบาล ซึ่งสัมพันธ์กับการกลับมาของการไหลเวียนเลือดได้เองของผู้ป่วย และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อย่างรวดเร็ว ก็ช่วยเพิ่มการกลับมาของการไหลเวียนเลือดได้เองของผู้ป่วยมากขึ้นเช่นเดียวกัน

References

Yan S, Gan Y, Jiang N, Wang R, Chen Y, Luo Z, et al. The global survival rate among adult out-of-hospital cardiac arrest patients who received cardiopulmonary resuscitation: a systematic review and meta-analysis. Crit Care 2020;24:61.

Berdowski J, Berg RA, Tijssen JG, Koster RW. Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: systematic review of 67 prospective studies. Resuscitation 2010;81:1479-87.

Members WG, Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Benjamin EJ, Berry JD, et al. Heart disease and stroke statistics—2012 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2012;125:e2.

Perkins GD, Lockey AS, de Belder MA, Moore F, Weissberg P, Gray H. National initiatives to improve outcomes from out-of-hospital cardiac arrest in England. BMJ 2016;33.448-51.

Ong MEH, Do Shin S, De Souza NNA, Tanaka H, Nishiuchi T, Song KJ, et al. Outcomes for out-of-hospital cardiac arrests across 7 countries in Asia: The Pan Asian Resuscitation Outcomes Study (PAROS). Resuscitation 2015;96:100-8.

Baldi E, Sechi GM, Mare C, Canevari F, Brancaglione A, Primi R, et al. Out-of-hospital cardiac arrest during the Covid-19 outbreak in Italy. New England Journal of Medicine 2020;383:496-8.

Baldi E, Sechi GM, Mare C, Canevari F, Brancaglione A, Primi R, et al. COVID-19 kills at home: the close relationship between the epidemic and the increase of out-of-hospital cardiac arrests. European heart journal 2020;41:3045-54.

Marijon E, Karam N, Jost D, Perrot D, Frattini B, Derkenne C, et al. Out-of-hospital cardiac arrest during the COVID-19 pandemic in Paris, France: a population-based, observational study. The Lancet Public Health. 2020.

Johnson MA, Haukoos JS, Larabee TM, Daugherty S, Chan PS, McNally B, et al. Females of childbearing age have a survival benefit after out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2013;84:639-44.

Bray JE, Stub D, Bernard S, Smith K. Exploring gender differences and the “oestrogen effect” in an Australian out-of-hospital cardiac arrest population. Resuscitation 2013;84:957-63.

Wallace SK, Abella BS, Shofer FS, Leary M, Agarwal AK, Mechem CC, et al. Effect of time of day on prehospital care and outcomes after out-of-hospital cardiac arrest. Circulation 2013;127:1591-6.

Vukmir RB. Survival from prehospital cardiac arrest is critically dependent upon response time. Resuscitation 2006;69:229-34

Kitamura T, Kiyohara K, Sakai T, Iwami T, Nishiyama C, Kajino K, et al. Epidemiology and outcome of adult out-of-hospital cardiac arrest of non-cardiac origin in Osaka: a population-based study. BMJ open 2014;4:1- 11.

Tijssen JA, Prince DK, Morrison LJ, Atkins DL, Austin MA, Berg R, et al. Time on the scene and interventions are associated with improved survival in pediatric out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2015;94:1- 7.

Spaite DW, Bobrow BJ, Vadeboncoeur TF, Chikani V, Clark L, Mullins T, et al. The impact of prehospital transport interval on survival in out-of-hospital cardiac arrest: implications for regionalization of post-resuscitation care. Resuscitation 2008;79(1):61-6.

Weisfeldt ML, Everson-Stewart S, Sitlani C, Rea T, Aufderheide TP, Atkins DL, et al. Ventricular tachyarrhythmias after cardiac arrest in public versus at home. New England Journal of Medicine 2011;364:313-21.

Scquizzato T, Landoni G, Paoli A, Lembo R, Fominskiy E, Kuzovlev A, et al. Effects of COVID-19 pandemic on out-of-hospital cardiac arrests: A systematic review. Resuscitation 2020;157:241-7.

Smith V, Devane D, Begley CM, Clarke M. Methodology in conducting a systematic review of systematic reviews of healthcare interventions. BMC medical research methodology 2011;11:1-6.

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, Group P. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med 2009; 6:e1000097.

The EndNote Team. EndNote X9, Philadelphia, PA: Clarivate; 2013.

Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, et al. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. BMC medical research methodology 2007;7:7-10.

Alanazy ARM, Wark S, Fraser J, Nagle A. Factors impacting patient outcomes associated with use of emergency medical services operating in urban versus rural areas: a systematic review. Int J Environ Res Public Health 2019;16:1728.

Atiksawedparit P, Rattanasiri S, McEvoy M, Graham CA, Sittichanbuncha Y, Thakkinstian A. Effects of prehospital adrenaline administration on out-of-hospital cardiac arrest outcomes: a systematic review and meta-analysis. Crit Care 2014;18:463-75.

Aves T, Chopra A, Patel M, Lin S. Epinephrine for out-of-hospital cardiac arrest: an updated systematic review and meta-Analysis. Critical Care Medicine 2020;48:225-9.

Böttiger BW, Bernhard M, Knapp J, Nagele P. Influence of EMS-physician presence on survival after out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation: systematic review and meta-analysis. Crit Care 2016;20:4.

Descatha A, Dagrenat C, Cassan P, Jost D, Loeb T, Baer M. Cardiac arrest in the workplace and its outcome: a systematic review and meta-analysis. Resuscitation 2015;96:30-6.

Faddy SC, Jennings PA. Biphasic versus monophasic waveforms for transthoracic defibrillation in out-of hospital cardiac arrest. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016;2:CD006762.

Finn J, Jacobs I, Williams TA, Gates S, Perkins GD. Adrenaline and vasopressin for cardiac arrest. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD003179.

Fouche PF, Simpson PM, Bendall J, Thomas RE, Cone DC, Doi SA. Airways in out-of-hospital cardiac arrest: systematic review and meta-analysis. Prehospital emergency care : official journal of the National Association of EMS Physicians and the National Association of State EMS Directors 2014;18:244-56.

Gates S, Quinn T, Deakin CD, Blair L, Couper K, Perkins GD. Mechanical chest compression for out-of-hospital cardiac arrest: Systematic review and meta-analysis. Resuscitation 2015;94:91-7.

Huan L, Qin F, Wu Y. Effects of epinephrine for out-of-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore) 2019;98:e17502.

Li H, Wang D, Yu Y, Zhao X, Jing X. Mechanical versus manual chest compressions for cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2016;24:10.

Liao X, Chen B, Tang H, Wang Y, Wang M, Zhou M. Effects between chest-compression-only cardiopulmonary resuscitation and standard cardiopulmonary resuscitation for patients with out-of-hospital cardiac arrest: A Meta-analysis. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 2018;30:1017-23.

Lim ZJ, Ponnapa Reddy M, Afroz A, Billah B, Shekar K, Subramaniam A. Incidence and outcome of out-of-hospital cardiac arrests in the COVID-19 era: A systematic review and meta-analysis. Resuscitation 2020;157:248-58.

Liu M, Shuai Z, Ai J, Tang K, Liu H, Zheng J, et al. Mechanical chest compression with LUCAS device does not improve clinical outcome in out-of-hospital cardiac arrest patients: A systematic review and meta-analysis. Medicine 2019;98:e17550.

Liu Y, Jing K, Liu H, Mu Y, Jiang Z, Nie Y, et al. Association between cerebral oximetry and return of spontaneous circulation following cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis. PLOS One 2020;15(e0234979):1-12.

Loomba RS, Nijhawan K, Aggarwal S, Arora RR. Increased return of spontaneous circulation at the expense of neurologic outcomes: Is prehospital epinephrine for out-of-hospital cardiac arrest really worth it? Journal of Critical Care 2015;30:1376-81.

Majewski D, Ball S, Finn J. Systematic review of the relationship between comorbidity and out-of-hospital cardiac arrest outcomes. BMJ Open 2019;9:e031655.

Meier P, Baker P, Jost D, Jacobs I, Henzi B, Knapp G, et al. Chest compressions before defibrillation for out-of-hospital cardiac arrest: A meta-analysis of randomized controlled clinical trials. BMC Medicine 2010;8.

Morales-Cané I, Valverde-León MD, Rodríguez-Borrego MA. Epinephrine in cardiac arrest: systematic review and meta-analysis. Rev Lat Am Enfermagem 2016;24:e2821.

Ong ME, Mackey KE, Zhang ZC, Tanaka H, Ma MH, Swor R, et al. Mechanical CPR devices compared to manual CPR during out-of-hospital cardiac arrest and ambulance transport: a systematic review. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2012;20:39.

Pan J, Zhu JY, Kee HS, Zhang Q, Lu YQ. A review of compression, ventilation, defibrillation, drug treatment, and targeted temperature management in cardiopulmonary resuscitation. Chinese Medical Journal 2015;128(4):550- 4.

Ran L, Liu J, Tanaka H, Hubble MW, Hiroshi T, Huang W. Early Administration of Adrenaline for Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Heart Association 2020;9(11):e014330.

Shao H, Li CS. Epinephrine in out-of-hospital cardiac arrest: helpful or harmful? Chin Med J (Engl) 2017;130: 2112-6.

Tiah L, Kajino K, Alsakaf O, Bautista DC, Ong ME, Lie D, et al. Does pre-hospital endotracheal intubation improve survival in adults with non-traumatic out-of-hospital cardiac arrest? A systematic review. West J Emerg Med 2014;15:749-57.

van de Glind EM, van Munster BC, van de Wetering FT, van Delden JJ, Scholten RJ, Hooft L. Pre-arrest predictors of survival after resuscitation from out-of-hospital cardiac arrest in the elderly a systematic review. BMC Geriatr 2013;13:68.

van Nieuwenhuizen BP, Oving I, Kunst AE, Daams J, Blom MT, Tan HL, et al. Socio-economic differences in incidence, bystander cardiopulmonary resuscitation and survival from out-of-hospital cardiac arrest: A systematic review. Resuscitation 2019;141:44-62.

Wang CH, Huang CH, Chang WT, Tsai MS, Liu SSH, Wu CY, et al. Biphasic versus monophasic defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Emergency Medicine 2013;31:1472-8.

Wang GN, Chen XF, Qiao L, Mei Y, Lv JR, Huang XH, et al. Comparison of extracorporeal and conventional cardiopulmonary resuscitation: A meta-analysis of 2 260 patients with cardiac arrest. World Journal of Emergency Medicine 2017;8:5-11.

Yang Z, Liang H, Li J, Qiu S, He Z, Li J, et al. Comparing the efficacy of bag-valve mask, endotracheal intubation, and laryngeal mask airway for subjects with out-of-hospital cardiac arrest: An indirect meta-analysis. Annals of Translational Medicine 2019;7:257.

Yao L, Wang P, Zhou L, Chen M, Liu Y, Wei X, et al. Compression-only cardiopulmonary resuscitation vs standard cardiopulmonary resuscitation: An updated meta-analysis of observational studies. American Journal of Emergency Medicine 2014;32:517-23.

Yu Y, Meng Q, Munot S, Nguyen TN, Redfern J, Chow CK. Assessment of Community Interventions for By stander Cardiopulmonary Resuscitation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open 2020;3:e209256.

Zhan L, Yang LJ, Huang Y, He Q, Liu GJ. Continuous chest compression versus interrupted chest compression for cardiopulmonary resuscitation of non-asphyxial out-of-hospital cardiac arrest. Cochrane Database Syst Rev 2017;3:CD010134.

Zhang Q, Liu B, Qi Z, Li C. Prognostic value of gasping for short and long outcomes during out-of-hospital cardiac arrest: an updated systematic review and meta-analysis. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2018;26:106.

Zhu N, Chen Q, Jiang Z, Liao F, Kou B, Tang H, et al. A meta-analysis of the resuscitative effects of mechanical and manual chest compression in out-of-hospital cardiac arrest patients. Crit Care 2019;23:100.

Zwingmann J, Mehlhorn AT, Hammer T, Bayer J, Südkamp NP, Strohm PC. Survival and neurologic outcome after traumatic out-of-hospital cardiopulmonary arrest in a pediatric and adult population: a systematic review. Crit Care 2012;16:R117.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31