theme

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม โดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย (Original article) และบทความปริทัศน์ (Review article) ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีจำนวนบทความ 10 เรื่องต่อฉบับ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 3 คน/เรื่อง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการรอพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารวิชาการอื่น

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-08-12

Original article

ดูทุกฉบับ