เกี่ยวกับวารสาร

วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม โดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย (Original article) และบทความปริทัศน์ (Review article) ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีจำนวนบทความ 8-10 เรื่องต่อฉบับ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 3 คน/เรื่อง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการรอพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารวิชาการอื่น

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2024-02-12

ฉบับเต็ม

Original article

ดูทุกฉบับ