ผลของการฝึกทักษะกีฬากระโดดสูงที่มีต่อความอ่อนตัวของนักเรียน อายุ 13-15 ปี

Main Article Content

อัฐชลากร เกิดช่าง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกทักษะกีฬากระโดดสูงที่มีต่อความอ่อนตัวของนักเรียน อายุ 13-15 ปี จำนวน      40 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน โดยกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองฝึกทักษะกีฬากระโดดสูง จำนวน 3 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา          8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้รับการแนะนำท่าทางการฝึกแต่ไม่มีการติดตามใกล้ชิดและให้อาสาสมัครดำเนินกิจกรรมทางกายอย่างอิสระ ในขณะที่กลุ่มทดลองมีการควบคุมการฝึก การสาธิตอย่างใกล้ชิดโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ (Paired sample t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (One-way Analysis of Variance with Repeated Measures) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีการเพิ่มขึ้นของความอ่อนตัว (p<0.05) ขณะที่ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ น้ำหนักของกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 (p<0.05) และลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการฝึก 8 สัปดาห์ (p<0.01)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Hedrick, A. (2000). Dynamic flexibility training. J Strength Cond Res, 22(5): 33.

Minatto, G., et al. (2010). Influence of age, sexual maturation, anthropometric variables and body composition on flexibility. Rev Bras de Cineantropometria e Desempenho Hum, 12(3), 151–158.

Carvalho, et al. (1998). Relationship between muscular strength and flexibility in healthy adults of both genders. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 4(1), 2–8.

อรรถพล ชูท้วม. (2564). พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, 47(2): 251-260.

Rahman, H & Islam, MS. (2020). stretching and flexibility: a range of motion for games and sports. Eur J Phys Educ, 6(8): 22-36.

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2561). แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2563).กรุงเทพฯ: เอ็นซี คอนเซ็ปต์จำกัด.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2561.

Lloyd, RS., Moeskops, S., and Granacher, U. (2019). Motor skill training for young athletes. In Strength and Conditioning for Young Athletes. 2nd ed. Routledge.

Plymire, DC. (2004). Positive Addiction: Running and Human Potential in the 1970s. J Sport Hist, 31(3), 297–315.

Adashevskiy, V., Iermakov, S. and Marchenko, A. (2013). Biomechanics Aspects of Technique of High Jump. Physical Education of Students, 17(2), 11-17.

Yin, Z., Yang, Z., Van de Panne, M. and Yin, K. (2021). Discovering diverse athletic jumping strategies. ACM Trans Graph, 40(4), 91-117.

The International Association of Athletics Federations (IAAF). (2012). New Studies In Athletics. 3rd ed. Retrieved 12 February 2023, from https://www.worldathletics.org/development/new-studies-in-athletics

Joseph, P. & Robert, N. (2002) Effects of power and flexibility training on vertical jump technique. Medicine and Science in Sports and Exercise. Med Sci Sports Exerc, 34(3), 478-486.

Isolehto, J., Virmavirta, M., Kyröläinen, H. and Komi, P. (2007). Biomechanical analysis of the high jump at the 2005 IAAF World Championships in Athletics. Retrieved 12 February 2023, from

https://www.semanticscholar.org/paper/Biomechanical-analysis-of-the-high-jump-at-the-2005-Isolehto-Virmavirta/74941f5738255e4cbd1bcf8c43c937cd0164ee0e

Baley, JA. (1977). Illustrated Guide to Developing Athletic Strength, Power and Agility. Newyork, US: Parker Publishing Company.

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย. (2563). ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำาวัน สำหรับคนไทย พ.ศ. 2563. กรุงเทพฯ: สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

สาริษฐา สมทรัพย์. (2561). ความรอบรู้ทางสุขภาพในการจัดการภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 12(29), 20-33.

Saunders, TJ. (2014). The health impact of sedentary behavior in children and youth. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 39(3), https://doi.org/10.1139/apnm-2013-0446.

Galvez, MP., Hong, L., Choi, E., Liao, L., Godbold, J. and Brenner, B. (2009). Childhood obesity and neighborhood food-store availability in an inner-city community. Acad Pediatr, 9(5), 339-343.

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา. (2562). แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพทางกาย ของเด็ก เยาวชน และประชาชนไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

กรมพลศึกษา. (2556). การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic Stretching สำหรับนักกีฬา. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

เจริญ กระบวนรัตน์. (2557). วิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา. กรุงเทพฯ: สินธนาก๊อปปี้เซ็นเตอร์.

Mohr, AR., Long, BC. and Goad, CL. (2014). Effect of Foam Rolling and Static Stretching on Passive Hip Flexion Range of Motion. Sport Rehabilitation, 23(4), 296-299.

Malisoux, L., Francaux, M., Nielens, H. and Theisen, D. (2006). Stretch-shortening cycle exercises: An effective training paradigm to enhance power output of human single muscle fibers. J Appl Physiol, 100(3), 771–779.

de Villarreal, ES., Molina, JG., de Castro-Maqueda, G., and Gutiérrez-Manzanedo, JV. (2021). Effects of Plyometric, Strength and Change of Direction Training on High-School Basketball Player’s Physical Fitness. Journal of Human Kinetics, Mar(78), 175–186.

Cooke, P. (2013). High Jump Analysis. UJMM One+Two, 5(1), 1-7.

Skaggs, JR., Joiner, E., Pace, J., Sini and Skaggs, D. (2015). Is Flexibility Associated with Improved Sprint and Jump Performance. Retrieved 12 February 2023, from https://www.semanticscholar.org/paper/Is-Flexibility-Associated-with-Improved-Sprint-and-Skaggs-Joiner/28e90b978fe6f8e72b53bd7e0caea580ce653720

Liemohn. (2001). Exercise Prescription and the Back. New York: McGraw-Hill.

นิวัฒน์ บุญสม. (2560). การพัฒนาความอ่อนตัวด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(2), 2173-2184.

Lima, CD., Brown, LE., Li, Y., Herat, N., and Behm, D. (2019). Periodized versus Non-periodized Stretch Training on Gymnasts Flexibility and Performance. International Journal of Sports Medicine, 40(12), 779-788.

Kokkonen, J., Nelson, AG., Eldredge, C. and Winchester, JB. (2007). Chronic static stretching improves exercise performance. Med Sci Sports Exerc, 39(10), 1825–1831.

ODPH (Office of Disease Prevention and Health Promotion). (2019). Top 10 things to know about the second edition of the Physical Activity Guidelines for Americans. Retrieved 12 February 2023, from

https://health.gov/paguidelines/second-edition/10things/. 2019, Accessed on August 31.

สุพล เพ็ชรบัว. (2565). ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลไขมันของแขน ขา และลำตัวของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 24(1), 35-44.

Demirci. N., Demirci, PT. and Demirci, E. (2017). The Effect of School-Based Exercise Practices of 9-11 Year Old Girls Students on Obesity and Health-Related Quality of Life. Universal Journal of Educational Research, 5(8), 1323-1331.

Peltier, B. (2009). The Psychology of Executive Coaching. 2nd ed.: Routledge.

Gallon, D., et al. (2011). The effects of stretching on the flexibility, muscle performance and functionality of institutionalized older women. Braz J Med Biol Res, 44(3): 229-235.

American College of Sports Medicine. (2013). ACSM’s guide to exercise prescription and testing. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams, & Wilkins.