พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

มนตรี จั่นมา
เสาวลักษณ์ สุนทราลักษณ์

บทคัดย่อ

บทนำ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมีความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และเป็นปัจจัยในการช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตดี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร วิธีการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ จำนวน 350 คน ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ จาก 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ   35 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (IOC=0.97) และหาค่าความเชื่อมั่น (r=0.86) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง (2.92  ± 1.12) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านโภชนาการ (3.37 ± 0.84) ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (3.24 ± 0.99) และด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (3.23 ± 0.98) และด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการออกกำลังกาย (2.99 ± 1.05) ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น (2.93 ± 1.05) และด้านการจัดการความเครียด (2.96 ± 1.10) ส่วนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี (1.75 ± 0.99) สรุป ผู้สูงอายุตำบลโป่งน้ำร้อนควรได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นการยกระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Older Persons.2023). Elderly statistics. Retrieved 12 March 2023, from https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/1159.

Kitpan, P. (2018). Aging society in Thailand. Thai Food and Drug Journal, 25(3), 4-8. (in Thai)

The Bureau of Registration Administration. (2022). Population statistics by province. Retrieved 8 April 2022, from https://stat.bora.dopa.go.th/StatMIS/#/ReportStat/3

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2013). “5 dimensions of happiness” for the elderly. Bangkok: Agricultural Cooperative Printing Demonstrations of Thai co., Ltd. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). (2023). Open the statistics of 10 popular diseases of the elderly. Retrieved 6 April 2022, from https://www.thaitgri.org/?p=39636.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). (2022). The situation of the Thai Elderly in 2021. Nakhon Pathom: Amarin and Publishing Public Company Limited. (in Thai)

Wongchana, S. (2022). Health Behaviors of Elderly in Muang District, Surat Thani Province. Thai Journal of Health Education, 45(1), 181-191. (in Thai)

Nnoosorn, N. (2021). Principle of health promotion. Phitsanulok: Naresuan University Publishing House. (in Thai)

Kongla, M., & Kongla, J. (2015). Promotion behaviors of the elderly in the Tambonthahi health promoting hospital Amphoe Srithat Udonthani Changwat. National Academic Conference and Research Presentation “The 2nd Create and develop to progress towards the ASEAN Community" (101-107). 18-19 June 2015. Nakhon Ratchasima College, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province. (in Thai)

kulpunyawat, S. (2014). Health promotion behaviors of Muslim elders of Okarak district Nakornnayork province. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 353-360. (in Thai)

Sripan, C. (2011). Health promotion behaviors of the elder in Langsaun District, Chumphon province. Journal of Yala Rajabhat University, 6(3), 123-130.

Roket, J., Saradee, M., Cheychom, J., and Saetae, S. (2019). Health behaviors among the elderly Pae-Ra Subdistrict, Tha Phae District, Satun Province. The 10th Hatyai National and International Conference (1652-1663). 12–13 July 2019. Faculty of Business Administration, Hat Yai University. Songkhla Province. (in Thai)

Sarika, E, & Chantapho A. (2017). Elderly Health Behaviors in the Elderly Club, Dusit District, Bangkok. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. (in Thai)

Rattanapaijit, N., Keiwrod, R., and Nuang-Uthai, T. (2019). Factors Affecting their Health Tourism Behavior in Nakhon Si Thammarat Province. Ph.D. in Social Sciences Journal, 9(3), 692-704. (in Thai)

Estebsari, S., Taghdisi, M.D., Foroushani, A. R., Ardebili, H. E., and Shojaeizadeh, D. (2014). An Educational Program Based on the Successful Aging Approach on Health-Promoting Behaviors in the Elderly: A Clinical Trial Study. Iran Red Crescent Med J, 16(4): e16314, 1-8.