ผลของการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

สุนิสา อนุอัน
เพ็ญพิชา ภูบรรทัด
สุทธิดา แสนอ่อน
สุภาภรณ์ สามสี
ธนวรรณพร ศรีเมือง

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลและเปรียบเทียบผลของการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในกลุ่มก่อนและหลังการฝึก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุระหว่าง 13-15 ปี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 5 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 45 นาที คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00-17.45 น. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือโปรแกรมการฝึกแบบตารางเก้าช่อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบภายในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึก โดยใช้สถิติที (pair sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึก การทดสอบ Illinois test มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 ส่วนการทดสอบ T-test มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และหลังการฝึก การทดสอบ Illinois test มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 ส่วนการทดสอบ T-test มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึกและหลังการฝึกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า หลังการฝึกตารางเก้าช่องนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง มีความคล่องแคล่วว่องไวดีกว่าก่อนการฝึก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Hemhong, P. (2011). Results of nine squares grid training and flexibility that affect agility. Master of Science Thesis. Bangkok: Kasetsart University. (In Thai)

Insuwanno, A. (2017). Effects of using a mixed training program on the agility of female volleyball players. Master of Education in Curriculum and Instruction Thesis. Songkla: Prince of Songkla University. (In Thai)

Kerdcharoen, S. (2008). Effects of training on a 9 squares grid on a classroom desk at speeds of 90 and 120 beats per minute on hand reaction time in male students aged 7-8 years. Master of Education Thesis. Bangkok: Kasetsart University. (In Thai)

Khamsuk, A. (2001). Volleyball training 2000. Bangkok: Green fence. (In Thai)

Kraitin, T. (2009). Effects of combined training on speed and agility of football players. Master of Education Thesis. Bangkok: Srinakharinwirot University. (In Thai)

Krabuanrat, C. (2005). Educational innovation and nine squares. Bangkok: Kasetsart University. (In Thai)

Krabuanrat, C. (2009). Nine squares and brain development. 2nd printing. Bangkok: Sinthana Copy Center. (In Thai)

Mackenzie, B. (2019). Illinois Agility Test [Online]. Retrieved January 20, 2024, from: https://www.brianmac.co.uk/ilinois.htm

Manunyanon, S. (2011). Effects of training on nine grids of different sizes on fluency. Be agile in badminton. Master of Science Thesis. Nakhon Pathom: Kasetsart University. (In Thai)

Noosuwan, T. (2012). Effects of 9-square grid training on the agility of male Sepak Takraw athletes. Master of Education Thesis. Songkla: Thaksin University. (In Thai)

Ratchatranon, W. (2014). Social science research techniques. Bangkok: Kasetsart University. (In Thai)

Sanguanphong, U. (1999). More than 1500 volleyball exercises. Bangkok: Green fence. (In Thai)

Sunsri, Y. (2019). The development of agility skills in playing basketball for high school students using nine-square training program. Master of Education in Curriculum and Instruction Suryadhep Teachers College. Bangkok: Rangsit University. (In Thai)

Tingsabhat, S. (2005). Advanced tennis. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (In Thai)

Werasuk, N. (2020). The Effects of 9-square-table Training on the Agility of the Thai Fencing Club Students of the Institute of Physical Education, Suphanburi Campus. Master of Education Thesis. Suphanburi: National Sports University Suphanburi Campus. (In Thai)