เผยแพร่แล้ว: 20-03-2024

ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความสามารถในการกระโดดขาคู่ ของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เจนภพ ประฏิทานะโต, จักรพงษ์ เกิดสีทอง, ธนวัฒน์ ใจสุข, ธารา น้อยเสนา, ธนบดี มีชัย, ธนวรรณพร ศรีเมือง

13-22

ผลการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและความเร็วที่มีต่อนักฟุตบอลสมัครเล่นทีมสโนว์แมน เอฟซี

พันธกานต์ นิลสมบูรณ์, สิทธิพนธ์ สุนทร, รชานนท์ รักษายศ, วุฒิชัย หมอยา, วัชราภรณ์ ธรรมรักษา, ธนวรรณพร ศรีเมือง

32-40

ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของผู้สูงอายุในชุมชนเสนานิเวศน์โครงการ 1

ศตวรรษ โสประเสริฐ, สุวเนตร ครรชิตนฤนาถ, คเชนทร์ ผลลำเจียก, ธงชัย มุ่งห้วยกลาง, วรเมธ ประจงใจ, ณัฐธิดา บังเมฆ

41-50