แรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

Main Article Content

จิตรษฎาภรณ์ เจริญผิว
จตุรภัทร มุขะกัง
พีรวัฒน์ หวาดเปีย
ธนวรรณพร ศรีเมือง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเล่น           ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียน                 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตซอล จำนวน 24 คน ได้มาแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จำนวน
4
ด้าน (ด้านความรักความถนัดและความสนใจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านรายได้และผลประโยชน์ และด้านเกียรติยศชื่อเสียง) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการเล่นฟุตซอล ของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ธนวรรณพร ศรีเมือง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-

References

ประโยค สุทธิสง่า. (2541). แบบทดสอบมาตรฐานทักษะฟุตบอล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

ประพันธ์ เปรมศรี และไมตรี กุลบุตร. (2548). ประวัติและการตัดสินกีฬาฟุตซอล. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.

การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2548). ประวัติกีฬาฟุตซอล. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

กิตติศักดิ์ มีเจริญ. (2550). แรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ภาคกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการแข่งขันควิกจูเนียร์ฟุตซอลไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กษมา สุขุมาลจันทร์. (2560). แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สุพรรณบุรี: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี.

วิเชียร เกตุสิงห์. (2552). การวัดผลการศึกษาและสถิติเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. (2557). เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Maslow, AH. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper & Row.

จาตุรนต์ ลิ่มหัน. (2561). แรงจูงใจในการตัดสินใจเล่นกีฬาฟุตซอลอาชีพ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ประเชิญ รอดบ้านเกาะ. (2543). แรงจูงใจในการเลือกเล่นเซปักตะกร้อของนักกีฬาหญิง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พิชิต เมืองนาโพธิ์. (2534). เอกสารประกอบการสอน พล 437 จิตวิทยาการกีฬา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.

ชาลิศา ศุภกาญจนากร. (2563). แรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกรีฑาคนพิการทีมชาติไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

การกีฬาแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป). แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2570). สืบค้น 22 ธันวาคม 2565, จาก https://www.sat.or.th/wp-content/uploads/2021/11