วารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาลและชุมชน เป็นวารสารด้านสุขภาพและสาธารณสุข  ที่มีการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดยโรงพยาบาลโพธิ์ตาก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ทางวิชาการทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน รวมทั้งองค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการดูแล รักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดของนักวิจัยและเครื่อข่ายสุขภาพที่สนใจ

 

ประเภทของบทความ 

   

 

บทความวิจัย

(Research Article)   

 

บทความวิชาการ

(Review article) 

 

 บทความพิเศษ

(Special article)  

 

รายงานผู้ป่วย

(Case report) 

 

การสอบสวนโรค

 (Disease investigation)   

                                                                                                                                                                                         

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (LANGUAGE)                                                                              

                          รับตีพิมพ์เฉพาะภาษาไทย

                                                                                                 

กำหนดออกเผยแพร่ (PUBLICATION FREQUENCY)                                                          

                    ออกเผยแพร่ จำนวน 3 ฉบับต่อปี (4 เดือนต่อฉบับ)

                            ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 

                            ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

                            ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 

                                                                                               

กระบวนการทบทวน (PEER-REVIEW)                                                                                                                                                                                             การประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) โดยผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ (double blinded) โดยบทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสาร จะมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน องค์กร ทั้งภายในและภายนอก และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์ จำนวน 2 ท่าน  บทความหรือแนวคิดใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาลและชุมชน เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทุกประการ

 

กระบวนการพิจารณาบทความ  (Peer Review Process )                                                                                                                                                        กองบรรณาธิการของวารสารฯจะพิจารณาต้นฉบับ (Manuscript) ตามขอบเขตบทความตีที่จะพิมพ์ และการจัดรูปแบบตามข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ  และบทความจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นๆมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงในวารสารใด ๆ