วารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชน (Journal of Hospital and Community Health Research)     เป็นวารสารวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพและสาธารณสุข โดยมีจุดประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการดูแลรักษา พยาบาลผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย เป็นต้น                         

  

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2024): พฤษภาคม-สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 04-05-2024

ดูทุกฉบับ

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชน                                                                                                                       ที่ตั้ง :โรงพยาบาลโพธิ์ตาก เลขที่ 90 หมู่ 7  ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 43130                                                                                                                                                                                                                          เบอร์โทรศัพท์: 042-483186 ต่อ 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               มือถือ : 093-3038406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ID Line : pthjo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E-mail: pthjohos @gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Website : https://he03.tci-thaijo.org/index.php/pthjo/index