คณะที่ปรึกษา  (Advisory board)                                                                                                                                                                                           ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  (Honorary Advisory)                                                                                                                                                                   นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์         สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8

     ที่ปรึกษา(Advisory )                                                                          

           นพ.สุรพงษ์  ผดุงเวียง                           นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดหนองคาย                       

           นพ.ปิยะเดช  วลีพิทักษ์เดช                 รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดหนองคาย

           นพ.เอกพงษ์  ตั้งกิตติเกษม                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก

     บรรณาธิการ (Editor-in-Chief)

            ดร.กรภัทร  อาจวานิชชากุล               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

     รองบรรณาธิการ(Associate Editors)

          นางสุภาพร  ปานิเสน                             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

     กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

           รศ.ดร. ไพฑูรย์  พิมดี                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

           รศ.ดร. ยุภาพร สมีน้อย                        มหาวิทยาลัยบูรพา

           ผศ.นพ.เก่งกาจ  วินัยโกศล               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ผศ.ดร.ภก.เชิดชัย สุนทรภาส           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           รศ.ดร. ประยูร  วงศ์จันทรา                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           รศ.ดร.สุมัทนา  กลางคาร                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           รศ.ดร. สงครามชัย ลีทองดีสกุล       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           ผศ.ดร.จารุวรรณ  ก้าวหน้าไกล        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           ผศ.ดร ภก. บรรลือ สังข์ทอง             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           ผศ.ดร.นิภาพร จงวุฒิเวศย์               มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

           ผศ.ดร.สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์      มหาวิทยาลัยอุบล

           รศ.ดร.ภก. อนันต์ ไชยกุลวัฒนา     มหาวิทยาลัยอุบล

           ผศ.ดร.กฤษ์  ขุนลึก                            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

           ผศ.พญ.สีขาว เชื้อปรุง                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาครโฟโบร์แมนน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           นายไพรจิตร ศิริมงคล              นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ     สสจ.หนองคาย

           ทพ.วัชรพงษ์ หอมวุฒิพงษ์     ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ   สสจ.หนองคาย

           นายสมพร  เจือจันทึก               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.หนองคาย

          นายสุรชัย  กิจติกาล                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ    สสจ.หนองคาย

          ดร.พชรวรรณ  คูสกุลรัตน์         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.มหาสารคาม

          ดร. สุทิน  ชนะบุญ                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สสจ.ขอนแก่น

          นายประเสริฐ  บินตะคุ               นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สสจ.บึงกาฬ

          พญ.ภรณี  พรวัฒนา                   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ    รพท.หนองคาย

          ภญ.สุพัตรา  แข็งกลาง              เภสัชกรชำนาญการพิเศษ   รพท.หนองคาย

          นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์                  พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ  รพท.หนองคาย

          พญ.นรินทิพย์  ฤทธิ์ฐิติ              นายแพทย์เชี่ยวชาญ    รพท.หนองคาย

           พญ.นารีกาน สังขะฤกศร์         นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สสจ.มุกดาหาร

          นางวัชราภรณ์  ผิวเหลือง         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  รพ.สระใคร

          นางธมลวรรณ  คณานิตย์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  รพ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

          ภญ. วิภาพร  องคนุสสรณ์         เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  รพ.โพธิ์ตาก

          ภญ. เยาวลักษณ์  บุญจันทร์     เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีเชียงใหม่