มกราคม-เมษายน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023)

กันยายน-ธันวาคม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023)

พฤษภาคม-สิงหาคม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023)