การพัฒนาสูตรนํ้าดื่มผสมวิตามินตามความคาดหวังของลูกค้า: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คำสำคัญ:

นํ้าดื่มผสมวิตามิน, ความคาดหวัง, การยอมรับของผู้บริโภค, คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

บทคัดย่อ

การรวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความต้องการของลูกค้ากลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อผลิตภัณฑ์นํ้าดื่มผสมวิตามินและพัฒนาสูตรนํ้าดื่มผสมวิตามินและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นํ้าดื่มผสมวิตามิน จังหวัดนนทบุรี โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจและทำการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จำนวน 400 คน พบว่า พฤติกรรมการบริโภคนํ้าดื่มผสมวิตามิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-22 ปี ซื้อนํ้าดื่มผสมวิตามินด้วยตนเองที่ 7-Eleven มากกว่าร้อยละ 90 มีความถี่ในการดื่ม 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ และราคาที่ซื้อต่อครั้ง อยู่ที่ประมาณ 15-18 บาท หลังจากผู้ทดสอบกลุ่มนักศึกษา จำนวน 50 คน โดยแต่ละคนทดสอบชิม 5 รสชาติ จากตัวอย่างนํ้าดื่มผสมวิตามินทั้งหมด 26 รสชาติ ด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale พบว่า นักศึกษาชอบอยู่ในระดับชอบปานกลาง โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ยี่ห้อบลู กลิ่นลิ้นจี่ ยี่ห้อเพอร่า กลิ่นองุ่นเคียวโฮ และวิตอะเดย์ กลิ่นพีช ตามลำดับ โดยที่ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษานั้นต้องการเครื่องดื่มที่มีฟังก์ชันด้านความสวยงาม ที่มีวิตามินซีและแคลเซียมเป็นหลัก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทดลองนํ้าดื่มผสมวิตามินต้นแบบโดยคำนวณปริมาณวิตามินและแร่ธาตุตามการอ้างอิงของคนไทยต่อวันที่ควรรับประทาน และเมื่อนำไปทดสอบการยอมรับของนักศึกษา จำนวน 100 คน พบว่า นักศึกษายอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 87 และตัดสินใจซื้อสินค้าสูตร
ดังกล่าว ร้อยละ 79.0 ในราคา 18 บาท/350 มิลลิลิตร ซึ่งคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยของนํ้าดื่มผสมวิตามินกลิ่นพีช มากกว่ากลิ่นองุ่น (x̄ = 6.89±1.80) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในระดับชอบเล็กน้อย

References

Brand Buffet. (2021). Survey of vitamin drinking water market for 9 brands! “Mansome” is not afraid to come later, using the push & pull strategy for people to drink instead of water. https://www.brandbuffet.in.th/2021/03/vitamin-water-market-and-tcp-launchmansome-vitamin-water/

Bunjonglelahong, P. (2020). Factors affecting purchasing decision on vitamin water of consumer in Bangkok [Master’s thesis]. Kasetsart University. [in Thai]

Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health. (2020). Dietary reference intake for THAIS 2020. https://www.thaidietetics.org/wp-content/uploads/2020/04/dri2563.pdf

Chompreeda, P. (2008). Sensory evaluation and consumer acceptance. Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.

DPO International. (2020). Kindly help to prepare slide presentation on topic of “trend on vitamin water”, covering market examples. https://dpointernational.com/?s=vitamin+water

Kasikorn Research Center. (2020). Vitamin water: An expanding new segment of the beverage market. https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Vitamin-Water-FB-150920.aspx

Kim, S., & Pysarchik, D. T. (2000). Predicting purchase intentions for uni-national and binational products. International Journal of Retail & Distribution Management, 28(6), 280-292.

Krungsri Securities. (2020). Strong vitamins, not fooling. https://www.krungsrisecurities.com/images.aspx?filename=http://www.krungsrisecurities.com/uploads/2020/10/research_th_TH_13220_1_I_ICHI_201026.pdf

Marketeer. (2020). Drinking water mixed with popular vitamins continuously. There are so many that I can’t choose to drink. https://marketeeronline.co/archives/219422

Marketingoops. (2021). Let’s see 5 trends: Thai beverage market growing against economic trends until the business has to change its mind. https://www.marketingoops.com/data/5-growing-trends-in-beverage-market-2020-and-beyond

Manomayitthikan, S, & Rattanamahattana, M. (2015). Consumer’s expectation on healthy drinks. In The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges and Opportunities of the Pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda” (pp. 126-132). Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/32478

Nookumnerd, J. (2019). Factors affecting consumers’ intention to purchase C-Vitt in Bangkok [Independent study]. Bangkok University. http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4839 [in Thai]

Online Manager. (2020). Shines a parade “drinking water mixed with vitamins”, bustling parade, competing for 5.5 billion market. Is drinking good or just advertising? https://mgronline.com/daily/detail/9630000090954

Position. (2021). Still coming strong “functional drinks” grew by 20%, although fewer people left the house. “Adults” preferred to drink. https://positioningmag.com/1357425

Research and Markets. (2020). Electrolyte & vitamin water: World market study 2020-2025. https://www.globenewswire.com/news-elease/2020/07/24/2067297/0/en/Electrolyte-Vitamin-Water-World-Market-Study-2020-2025.html

Sawadtayawong, T. (2021). Determination of vitamin C in high vitamin C labeled function drinks [Master’s thesis]. Dhurakij Pundit University. https://opacdb01.dpu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115353 [in Thai]

Sinthawalai, S. (1986). Development of nutritional products. Kasetsart University.

Sribureeruk, P. (2021). Market survey of vitamin-infused drinking water products sold in convenience stores. Unpublished Raw Data.

Strategic Information Systems and Management Division Higher Education, Science, Research and Innovation. (2022). Total students, academic year 2021, 2nd semester in all higher education institutions classified by institution/group of institutions/gender/education level/faculty/name of field of study/(year level). https://info.mhesi.go.th/stat_std_all.php?search_year=2564

Supapholkunnan, L. (2022). The marketing mix factors of vitamin water affecting the drinking behavior among teenagers in Hatyai Municipality, Songkhla Province. Burapha Journal of Business Management, 11(1), 88-108. [in Thai]

Suwonsichon, T. (2012). Sensory and analytical quality assessment techniques. Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University.

Techasiriprapha, N. (2022). 10 billion health drink market grows in line with consumer trends TCP delivers new products to increase revenue. https://plus.thairath.co.th/topic/money/101822

Thaweethamthaworn, T. (2016). Impact factors of the marketing mix on Bangkok consumers’ decisions to buy beauty drinks [Master’s thesis]. Rajamangala University of Technology. https://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/2693 [in Thai]

Vroom, V. H. (1994). Work and motivation. Wiley and Sons.

Wichitsombut, N. (2021). A study of consumer behavior and opinion towards drinking water products containing vitamins [Master’s thesis]. Mahidol University. https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4114 [in Thai]

Yamane, T. (1973). Statistics: AnIntroductory analysis (2nd ed.). Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30