การหาค่าความแตกต่างของคะแนน Blatchford ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการทำหัตถการหยุดเลือดและ กลุ่มที่ไม่ได้ทำหัตถการเพื่อหยุดเลือด ในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น

ผู้แต่ง

  • ศุภกร มะลิขาว หน่วยโรคทางเดินอาหารและตับ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2021.4

คำสำคัญ:

คะแนน Blatchford, เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น, หัตถการเพื่อหยุดเลือด

บทคัดย่อ

ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและมีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิต ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีค่าคะแนนที่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการจำแนกระดับความรุนแรง เพื่อใช้ในการพิจารณารับผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล เพื่อได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารโดยเร่งด่วน ทำให้ต้องรับผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลทุกราย ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องนอนในโรงพยาบาลด้วยภาวะต่างๆ ทำให้อาจเกิดปัญหาเรื่องจำนวนเตียงที่ไม่เพียงพอ การศึกษานี้มี วัตถุประสงค์เพื่อหาค่าความแตกต่างของคะแนนที่เป็นตัวชี้วัด (Blatchford score) ที่ใช้ในการจำแนกระดับความรุนแรงในผู้ป่วย ที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นระหว่างกลุ่มผู้ป่วยความเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการหยุดเลือดผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหารและกลุ่มผู้ป่วยความเสี่ยงต่ำทีไม่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการหยุดเลือดผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศึกษาโดยเก็บข้อมูลย้อนหลังผู้ป่วยเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นจำนวน 144 ราย เป็น ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและค่าคะแนน Blatchford มาเปรียบเทียบกัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการหยุดเลือดมีค่าเฉลี่ยคะแนน Blatchford score มากกว่ากลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการหยุดเลือดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (9.9±2.8 vs. 7.5±3.6, p<0.05) นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้ รับการทำหัตถการหยุดเลือดนั้นมีค่าคะแนน Blatchford ตั้งแต่ 3 ขึ้นไปทุกราย จากการศึกษานี้พบว่า กลุ่มที่จำเป็น ต้องได้รับการทำหัตถการหยุดเลือดมีค่าเฉลี่ยคะแนน Blatchford score มากกว่ากลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการหยุดเลือด และพบว่า ค่าคะแนนBlatchford score ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป น่าจะสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณารับผู้ป่วยความเสี่ยงสูงไว้นอนในโรงพยาบาล เพื่อได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารอย่างเร่งด่วนและทำหัตถการหยุดเลือดได้

References

Hearnshaw SA, Logan RF, Lowe D, Travis SP, Murphy MF, Palmar KR. Acute upper gastrointestinal bleeding in the UK: patient characteristics, diagnoses and outcomes in the 2007 UK audit. Gut 2011; 60: 1327–35.

Laine L, Laursen SB, Zakko L, Dalton HR, Ngu JH, Schultz M, et al. et al. Severity and outcomes of upper gastrointestinal bleeding with bloody vs coffee-grounds hematemesis. Am J Gastroenterol 2018; 113: 358-66.

Gralnek IM, Dumonceau JM, Kuipers EJ, Lanas A, Sanders DS, Kurien M, et al. Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2015; 47: a1-46.

Sung JJ, Chiu PW, Chan FKL, Lau JY, Goh KL, Ho LH, et al. Asia-Pacific working group consensus on non-variceal upper gastrointestinal bleeding: an update 2018. Gut 2018; 67: 1757-68.

JansenL,LeffersP,HermansM,StassenP,MascleeA, Keulemans Y. Identification of patients with upper gastrointestinal bleeding who do not need immediate treatment. Netherlands Journal of Medicine 2011; 69: 384- 8.

Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, Laine L, Sung J, Tse F, et al. Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: guideline rec- ommendations from the International Consensus Group. Ann Intern Med 2019; 171: 805-22.

Chantharakhit C. ความสัมพันธ์ของ Glasgow Blatchford Score กับผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2557; 23: 305-12.

Valkhoff VE, Sturkenboom MC. Risk factors for gastrointestinal bleeding associated with low-dose aspirin. Best Practice and Research Clinical Gastroenterology 2012; 25: 125-40.

Bureau of Policy and Strategy. Public Health Statistics 2015. [Internet]. 2015 [cited 2017 Dec 8]. Available from: http://bps.moph.go.th/new_bps

Crooks CJ, West J, Card TR. Comorbidities affect risk of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Gastroenterology 2013; 144: 1384-93.

Lanas A, Dumonceau JM, Hunt RH, Fujishiro M, Scheiman JM, Gralnek IM, et al. Non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Nat Rev Dis Primers 2018; 4: 18020.

Tielleman T, Bujanda D, Cryer B. Epidemiology and risk factors for upper gastrointestinal bleeding. Gastrointest Endosc Clin N Am 2015; 25: 415-28.

Oakland K. Changing epidemiology and etiology of upper and lower gastrointestinalbleeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2019; 42-43: 101610.

Busch M, Schneider A, Lankisch T, von Hahn T. Acute hemorrhage in the upper gastrointestinal tract. Der Internist 2017; 58: 226-32.

ชาญชัย บุญอยู่. การจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมขับเคลื่อนลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์เขตสุขภาพที่ 9; 17 สิงหาคม 2562; โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9; 2562. หน้า 4-5.

Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, Laine L, Sung J, Tse F Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: guideline recommendations from the International Consensus Group. Ann Intern Med 2019; 171: 805-22.

Kamboj AK, Hoversten P, Leggett CL. Upper gastrointestinal bleeding: etiologies and management. Mayo Clin Proc 2019; 94: 697-703.

Samuel R, Bilal M, Tayyem O, Guturu P. Evaluation and management of Non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Dis Mon 2018; 64:333-43.

Stanley AJ, Laine L, Dalton HR, Ngu JH, Schultz, Abazi R, et al. International Gastrointestinal Bleeding Consortium. Comparison of risk scoring systems for patients presenting with upper gastrointestinal bleeding: international multicentre prospective study. BMJ 2017; 356: i6432.

Saltzman JR, Tabak YP, Hyett BH, Sun X, Travis AC, Johannes RS. A simple risk score accurately predicts in-hospital mortality, length of stay, and cost in acute upper GI bleeding. Gastrointest Endosc 2011; 74: 1215- 24.

Yang HM, Jeon SW, Jung JT, Lee DW, Ha CY, Park KS, et al. Daegu-Gyeongbuk Gastrointestinal Study Group (DGSG). Comparison of scoring systems for nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: a multicenter prospective cohort study. J Gastroenterol Hepatol 2016; 31: 119-25.

Laursen SB, Hansen JM, Schaffalitzky de Muckadell OB. The Glasgow Blatchford score is the most accurate assessment of patients with upper gastrointestinal hemorrhage. Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10: 1130-35.

Ramaekers R, Mukarram M, Smith CA, Thiruganasambandamoorthy V. The predictive value of preendoscopic risk scores to predict adverse outcomes in emergency department patients with upper gastrointestinal bleeding: a systematic review. Acad Emerg Med 2016; 23: 1218- 27.

Blatchford O, Murray WR, Blatchford M. A risk score to predict need for treatment for upper gastrointestinal haemorrhage. Lancet 2000; 356: 1318-21.

Chen IC, Hung MS, Chiu TF, Chen JC, Hsiao CT. Risk scoring systems to predict need for clinical intervention for patients with nonvariceal upper gastrointestinal tract bleeding. Am J Emerg Med 2007; 25: 774-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-30