การเปรียบเทียบผลลัพธ์การปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง กับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

ผู้แต่ง

  • อุรา สุวรรณรักษ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2021.5

คำสำคัญ:

การคัดแยกระดับความฉุกเฉิน, ผู้ป่วยฉุกเฉิน, ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

บทคัดย่อ

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ปี 2559 ร้อยละ 19 เป็นการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที ทำได้ร้อย ละ 46 ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตก่อนชุดปฏิบัติการไปถึงจุดเกิดเหตุ 14.93 ต่อประชากรแสนคน สาเหตุมาจากหน่วยปฏิบัติการมีไม่เพียงพอและหลายพื้นที่นอกอำเภอเมืองไม่มีหน่วยปฏิบัติการ การทบทวนวรรณกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การ ปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน โดยคัดเลือกผลการวิจัยได้ 37 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ภาพรวมและผลลัพธ์ของผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละกลุ่ม มีอัตราการรอดชีวิตในโรงพยาบาล อัตราการรอดชีวิตเมื่อ จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล อัตราการรอดชีวิต 90 วัน ทั้งสองชุดปฏิบัติการมีแนวโน้มดีขึ้น มาจากปัจจัย ได้แก่ (1) เวลาในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายใน 6 นาที (2) การนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ สำหรับผลลัพธ์ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐานดีกว่าชุด ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงมาจากปัจจัย ได้แก่ (1) การปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐานทีมีประสิทธิผล (2) ระยะเวลาที่ ใช้ ณ จุดเกิดเหตุ น้อย ประกอบกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงมีอัตราทำหัตถการไม่สำเร็จสูงจึงใช้เวลา ณ จุดเกิดเหตุนาน ส่วนผลลัพธ์การปฏิบัติ การฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงดีกว่านั้น เป็นการปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงที่มีแพทย์เป็น หัวหน้าทีม อัตราการทำหัตถการสำเร็จสูง รวมทั้งยังค้นพบรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผสมผสานระหว่างชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับสูงกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐานที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุภายใน 6 นาที (mixed early BLS and ALS) ที่ให้ผลลัพธ์การ ปฏิบัติการฉุกเฉินดีขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญอื่นที่ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น คือ การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยผู้พบเหตุ

References

ชาติชาย คล้ายสุบรรณ, บรรณาธิการ. คู่มือแนวทางการจัดบริการห้องฉุกเฉินที่เหมาะสมกับระดับศักยภาพสถาน พยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: สามชัย; 2561.

กิตติพงศ์ พลเสน, พรทิพย์ วชิรดิลก, ธีระ ศิริสมุด, ณัฐวุฒิ คำนวณฤกษ์. สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในประเทศไทย. นนทบุรี: สถาบันการ แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข; 2558.

อุรา สุวรรณรักษ์, บรรณาธิการ. แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3.1 พ.ศ. 25562-2565. พิมพ์ครั้งที่ 2 นนทบุรี: อัลทิแมทพริ้นติ้ง; 2562.

อัมพร จงเสรีจิตต์, นิคม มูลเมือง. การทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic reviews). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2556; 1: 114-7.

Liberman M, Mulder D, Sampalis JS. Advanced or basic life support for trauma: meta-analysis and critical review of the literature. J Trauma 2000; 49: 584-99.

Isenberg DL, Bissell R: Does advanced life support provide benefits to patients? A literature review. Prehospital Disaster Med 2005; 20: 265-70.

Kondo Y, Fukuda T, Uchimido R, Hifumi T, Hayashida K. Effects of advanced life support versus basic life support on the mortality rates of patients with trauma in prehospital settings: a study protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ 2017; 7: e016912.

Bjerre SK, Hansen TM, Melchiorsen H, Christensen EF. Prehospital treatment of patients with acute exacerbation of chronic pulmonary disease.Before and after introduction of a mobile emergency unit. Ugeskr Laeger 2002; 164:1349-52.

Sethi D, Kwan I, Kelly AM, Roberts I, Bunn F: Advanced trauma life support training for ambulance crews. Cochrane Database Syst Rev 2001; 2: CD003109.

Pitetti R, Glustein JZ, Bhende MS: Prehospital care and outcome of pediatric out-of-hospital cardiac arrest. Prehosp Emerg Care 2002; 6: 283-90.

Di BS, Sanson G, Nardi G, Scian F, Michelutto V, Lattuada L. Effects of 2 patterns of prehospital care on the outcome of patients with severe head injury. Arch Surg 2001; 136: 1293-300.

Ryynänen OP, Iirola T, Reitala J, Pälve H, Malmivaara A. Is advanced life support better than basic life support in prehospital care? A systematic review. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2010, 18: 62.

Ahn KO, Shin SD, Suh GJ, Cha WC, Song KJ, Kim SJ, et al. Epidemiology and outcomes from non-traumaticout-of-hospital cardiac arrest in Korea: a nationwide observational study, Resuscitation 2010; 81: 974-81.

Chiang WC, Ko PCI, Chang AM, Liu SSH, Wang HC, Yang CW, et al. Predictive performance of universal termination of resuscitation rules in an Asian community: are they accurate enough? Emerg Med J 2015; 32: 318–23..

Sanghavi P, Jena AB, Joseph P, Alan M. Outcomes of basic versus advanced life support for out-of-hospital medical emergencies. Ann Intern Med 2015; 163: 681–90.

Woodall J, McCarthy M, Johnston T, Tippett V, Bonham R. Impact of advanced cardiac life support-skilled paramedics on survival from out of-hospital cardiac arrest in a statewide emergency medical service. Emerg Med J 2007; 24: 134-8.

Seamon MJ, Fisher CA, Gaughan J, Lloyd M, Bradley KM, Santora TA, et al: Prehospital procedures before emergency department thoracotomy: ‘scoop and run’ saves lives. J Trauma 2007; 63: 113-20.

Lockey A, Lin Y, Cheng A. Impact of adult advanced cardiac life support course participation on patient outcomes—a systematic review and meta-analysis, Resuscitation 2018; 129: 48-54.

Stiell IG, Wells GA, Field B, Spaite DW, Nesbitt LP, De Maio VJ, et al. Advanced cardiac life support in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 2004; 351: 647-56.

Ma MH, Chiang WC, Ko PC, Huang JC, Lin CH, Wang HC, et al. Outcomes from out-of-hospital cardiac arrest in Metropolitan Taipei: does an advanced life support service make a difference? Resuscitation 2007, 74: 461-9.

Sakai T, Iwami T, Tasakia O, Kawamurab T, Hayashi Y, Rinka H, et al. Incidence and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest with shock-resistant ventricular fibrillation: Data from a large population-based cohort. Resuscitation 2010; 81: 956–61.

Martinell L, Nielsen N, Herlitz J, Karlsson T, Horn J, Wise MP, et al. Early predictors of poor outcome after out-of-hospital cardiac arrest. Critical Care 2017; 21: 96.

Fukuda T, Ohashi-Fukuda N, Kondo Y; Hayashida K, Kukita I. Association of pre-hospital advanced life support by physician with survival after out-of-hospital cardiac arrest with blunt trauma following traffic collisions. JAMA Surg 2018; 153: e180674.

Evans CC, Petersen A, Meier EN, Buick JE, Schreiber M, Kannas D, et al. Prehospital traumatic cardiac arrest: management and outcomes from the Resuscitation Outcomes Consortium Epistry-Trauma and PROPHET registries. J Trauma Acute Care Surg 2016; 81: 285–93.

Di Bartolomeo S, Sanson G, Nardi G, Michelutto V, Scian F: HEMS vs. ground-BLS care in traumatic cardiac arrest. Prehosp Emerg Care 2005, 9: 79-84.

Björklund E, Stenestrand U, Lindbäck J, Svensson L, Wallentin L, Lindahl B: Pre-hospital thrombolysis delivered by paramedics is associated with reduced time delay and mortality in ambulance-transported real-life patients with ST-elevation myocardial infarction. Eur Heart J 2006, 27: 1146-52.

Sanghavi P, Jena AB, Newhouse JP, Zaslavsky AM. Outcomes after out-of-hospital cardiac arrest treated by basic vs advanced life support. JAMA Internal Medicine February 2015; 175: 196-204.

Vergel FJM, Ortiz FR, Bailén MR, Grupo PEFEX. Out of hospital treatment of acute myocardial infarction in Andalusia, Spain. Rev Esp Cardiol 2005; 58: 1287-93.

Stiell IG, Spaite DW, Field B, Nesbitt LP, Munkley D, Maloney J, et al. Advanced life support for out-of-hospital respiratory distress. N Engl J Med 2007, 356: 2156-64.

Eckstein M, Chan L, Schneir A, Palmer R. Effect of prehospital advanced life support on outcomes of major trauma patients. J Trauma 2000; 48: 643-8.

Frankema SP, Ringburg AN, Steyerberg EW, Edwards MJ, Schipper IB, van Vugt AB. Beneficial effect of helicopter emergency medical services on survival of severely injured patients. Br J Surg 2004; 91: 1520-6.

Gomes E, Araújo R, Carneiro A, Dias C, Costa-Pereira A, Lecky FE. The importance of pre-trauma centre treatment of life-threatening events on the mortality of patients transferred with severe trauma. Resuscitation journal homepage: www.elsevier.com/locate/resuscitation ,2010; 81: 440-5.

Sukumaran S, Henry JM, Beard D, Lawrenson R, Gordon MW, O’Donnell JJ, Gray AJ. Prehospital trauma management: a national study of paramedic activities. Emerg Med J 2005; 22: 60-3.

Osterwalder JJ. Mortality of blunt polytrauma: a comparison between emergency physicians and emergency medical technicians–prospective cohort study at a level I hospital in eastern Switzerland. J Trauma 2003; 55: 355-61.

Klemen P, Grmec S. Effect of pre-hospital advanced life support with rapid sequence intubation on outcome of severe traumatic brain injury. Acta Anaesthesiol Scand 2006; 50: 1250-4.

Thomas SH, Cheema F, Wedel SK, Thomson D. Trauma helicopter emergency medical services transport: annotated review of selected outcomes-related literature. Prehosp Emerg Care 2002; 6: 359-71.

Lee A, Garner A, Fearnside M, Harrison K: Level of prehospital care and risk of mortality in patients with and without severe blunt head injury. Injury 2003; 34:815- 9.

Stiell IG, Nesbitt LP, Pickett W, Munkley D, Spaite DW, Banek J, et al. The OPALS Major Trauma Study: impact of advanced life-support on survival and morbidity. CMAJ 2008; 178: 1141-52.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-30