การเตรียมพร้อมและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินรับสถานการณ์ประชาชนรวมกลุ่ม: กรณีศึกษางานพระบรมศพ พ.ศ. 2559-2560

ผู้แต่ง

  • อนุชา เศรษฐเสถียร สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2022.10

คำสำคัญ:

การรวมกลุ่มชน, การบริหารจัดการ, การเตรียมพร้อมด้านการแพทย์

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับกรณีประชาชนกว่า 13 ล้านคน เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ตลอดเวลาหนึ่งปี โดยดำเนินการได้ดีจนไม่มีเหตุเภทภัยที่รุนแรง รวมถึงไม่มีการเสียชีวิตในบริเวณงาน ได้มีการถอดบทเรียนตามหลักการจัดการ Mass Gathering มุ่งประเด็นการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ที่ผสานไปในโครงสร้างการบริหารจัดการ ในหุ้นส่วนอื่น ทั้งระดับรัฐบาล กองทัพ จนถึงระดับงานในพื้นที่ การเกิดนวัตกรรมและข้อค้นพบจากการที่สถาบันการแพทย์- ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนอาสากู้ชีพจากหลายจังหวัดที่เข้ามาช่วยงาน การเตรียมพร้อมและหมั่นประชุมเพื่อ ปรับแผนการจัดการเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จ การสามารถแทรกทีมกู้ชีพเดินเป็นตาราง matrix ปะปนกับประชาชน เพื่อคอยแจกน้ำและการเข้าช่วยได้เร็วพร้อมส่งต่อเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินในสนามเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญ ขณะที่ความร่วมมือ ของประชาชนด้วยความเคารพรักต่อรัชกาลที่ 9 เป็นพื้นฐานให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ทั้งหมดถือเป็นการถอดบทเรียนเพื่อเป็นมรดก ตกทอดต่อเวทีวิชาการด้านการรับมือต่อ Mass Gathering ต่อไป

References

Kansas Department of Health and Environment. Mass Gathering: Definition [Internet]. [cited 2021 Dec 4]. Available from: http://www.coronavirus.kdheks.gov

Yezli S, Alotaibi BM. Mass gatherings and mass gatherings health. Saudi Med J 2016;37:729-30.

World Health Organization. Mass gathering: definition [Internet]. [cited 2021 Dec 4]. Available from: http:// www.who.int/newsroom/questions and answers

World Health Organization. Public health for mass gatherings: key considerations. Geneva: World Health Organization; 2015.

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง ประเทศไทย. สำนักพระราชวังสรุปยอดประชาชนเข้ากราบ ถวายบังคมพระบรมศพฯ รวม 12.7 ล้านคน [อินเทอร์เน็ต]. 2560. [สืบค้นเมื่อ 4 ธ.ค. 256ภ]. แหล่งข้อมูล: http://www.thaipbs.or.th

วิทยา ชาติบัญชาชัย, ไชยยุทธ ธนไพศาล, อนุชา เศรษฐเสถียร. คู่มือในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์เพื่อ รองรับสถานการณ์สาธารณภัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์; 2551.

Hodgetts TJ, Mackway-Jones K. Major incident medical management and support. 2nd edition. London: BMJ Books; 2002.

Barbeschi M, Iola M, Nunn M, Endericks T, McCloskey B, editors. Public health for mass gatering. 1st ed. Geneva: World Health Organization; 2015.

Sethasathien A. Major incident medical preparedness for the mass gathering at the royal cremation ceremony of His Majesty the Late King. 10th Annual Healthcare Preparedness Symposium; 24-26 October 2018; Galveston, Texas, USA.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-19