สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและการจัดการกับปัญหาของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • วิทยา ชาติบัญชาชัย ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2022.18

คำสำคัญ:

อุบัติเหตุทางถนน, แผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน, เป้าหมายหลักแห่งชาติ

บทคัดย่อ

องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน ส่วนใหญ่ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลให้กับประเทศ จากการประเมินสถานะประเทศไทยในกรอบ 12 เป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก พบว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ แม้ว่าเราจะมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรับผิดชอบเป็นองค์กรนำด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ แต่ยังขาดความเข้มแข็งในบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ประสานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและการกำกับติดตามระหว่างหน่วยงานในแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565-2570 มีเป้าหมายหลักคือ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2570 จาก 16,494 รายในปี พ.ศ. 2564 ให้เหลือ 8,474 ราย หรือ 12 รายต่อแสนประชากร เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2570 โดยมุ่งเน้นอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ วัยรุ่น การจัดการความเร็ว และการกำกับติดตาม

References

World Health Organization. Global Status Report on Road Safety 2018. Geneva: World Health Organization; 2018.

สุทธิชัย แซ่หยุ่น. Suthichai live: จะเป็น Road safety format ได้อย่างไร? หลัง COVID-19 พ้นผ่าน [วิดีโอ]. 2563 [สืบค้นเมื่อ 20 ต.ค. 2563]. แหล่งข้อมูล: https://www.youtube.com/watch?v=lsebv7K2aZs

European Transport Safety Council. Safer roads, safer cities: how to improve urban road safety in the EU [Internet]. 2019 [cite 2022 Oct 15]. Available from: https://etsc.eu/safer-roads-safer-cities-how-to-improve-urban-road-safety-in-the-eu-pin-flash-37/?utm_source=ETSC&utm_campaign=27b226212c-20190611pinflash37&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf27b226212c-197601849

กรมควบคุมโรค. จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเปรียบเทียบ IPD และ OPD ปี 2560. เอกสารเผยแพร่ของกรมควบคุมโรค; 2561.

Thailand Development Research Institute. มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ. เอกสารเผยแพร่ของ Thailand Development Research Institute; 2564.

Hannah Beech. Thailand’s roads are deadly. Especially if you are poor. The New York Times [Internet]. 2019 Aug 19 [cited 2022 Sep 11]. Available from: https://www.nytimes.com/2019/08/19/world/asia/thailand-inequality-road-fatalities.html

Olarn K, Regan H. Why people keep dying on Thailand’s road, the most lethal in Southeast Asia. CNN [Internet]. 2019 Jan 4 [cited 2022 Nov 20]. Available from: https://edition.cnn.com/2019/01/03/asia/thailandroad-deaths-new-year-intl/index.html

Kenny Wong. Traffic rules in Thailand and how to avoid traffic accidents [Internet]. 2018 [cited 2022 Nov 20]. Available from: https://www.chiangmailocator.com/wiki-traffic-rules-in-thailand-and-how-to-avoidtraffic-accidents-p169

World Health Organization. Review of Thailand’s status against voluntary global targets for road safety risk factors and service delivery mechanism [Internet]. 2020 [cited 2022 Nov 20]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/thailand/roadsafety/thailand-status-against-12-global-road-safety-performance-targets.pdf?sfvrsn=92a24b06_4

World Health Organization. Global Plan: Decade of Action for Road Safety 2021-2030 [Internet]. 2021 [cited 2022 Nov 2]. Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/global-plan-for-road-safety.pdf?sfvrsn=65cf34c8_35&download=true

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ร่างแผนแม่บทว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565-2570. เอกสารประกอบการประชุม Strategic core group of WHO Country Collaboration Strategy on Road Safety; 2022 Sep 12.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-28