ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

หากท่านสนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารนี้ ขอให้ตรวจสอบนโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ใน "เกี่ยวกับวารสาร" รวมถึง "คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์" ทั้งนี้ผู้นิพนธ์จำเป็นต้อง "ลงทะเบียน" กับวารสารก่อนที่จะส่งบทความ หรือหากลงทะเบียนแล้ว สามารถ "เข้าสู่ระบบ" และเริ่มกระบวนการ 5 ขั้นตอน ทั้งนี้สามารถศึกษาวิธีการส่งบทความในระบบออนไลน์ได้จาก " คำแนะนำผู้นิพนธ์"