กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

 

พล.อ.วันชัย  เรืองตระกูล

ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล

พญ. นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช

ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

บรรณาธิการ

 

พญ. ชดาพิมพ์  เผ่าสวัสดิ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล

รองบรรณาธิการ

 

ดร. จันทนี มุ่งเขตกลาง

สถาบันราชานุกูล

กองบรรณาธิการ

 

ผศ.ดร. วัฒนะ พรหมเพชร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กชวร จุ๋ยมณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. จารุวรรณ สกุลคู

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อิทธิ์ทณัฏฐ์ อิทธิวิภาต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

พญ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

พญ. ณิชวรรณ จงรักษ์ธนกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวพนินทร วงษ์ใหญ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. จารุวรรณ หมั่นมี

โรงพยาบาลราชวิถี

พว. อัญชรส ทองเพ็ชร

สถาบันราชานุกูล

นางสาวชุติวรรณ แก้วไสย

สถาบันราชานุกูล

นางรังสิมา เทียนทอง

สถาบันราชานุกูล

ฝ่ายจัดการ

 

นางสาวปรารถนา รัตนถิรวรรณ

สถาบันราชานุกูล

นายชินดนัย ไชยเสนา

สถาบันราชานุกูล