ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ผู้นิพนธ์ที่ประสงค์ส่งต้นฉบับมาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องจัดเตรียมต้นฉบับให้ได้มาตรฐานตามคำแนะนำ โดยมีประเภทของบทความ ดังนี้

          1) บทบรรณาธิการ       

          2) นิพนธ์ต้นฉบับ

          3) บทความฟื้นฟูวิชาการ 

          4) รายงานเบื้องต้น       

          5) รายงานผู้ป่วย

          6) กรณ๊ศึกษา

          7) ปกิณกะ

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ คลิก