การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  • เป็นบทความด้านสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น และครอบครัว พัฒนาการเด็ก และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
  • บทความไม่เกิน 15 หน้า (A4)
  • ผู้นิพนธ์ในบทความจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และสังกัด เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีผู้ประสานงานบทความ (corresponding author) พร้อมระบุอีเมลล์
  • ผู้นิพนธ์ปฏิบัติตามคำแนะนำผู้นิพนธ์อย่างถูกต้อง

##section.default.title##

##section.default.policy##

นิพนธ์ต้นฉบับ

เป็นบทความรายงานการวิจัย มีองค์ประกอบดังนี้: ชื่อเรื่อง (Title) บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและอังกฤษ ไม่ควรเกิน 300 คำ ตามด้วย คำสำคัญ (Key words) จำนวน 2 – 5 คำ บทนำ (Introduction) วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) ผล (Results) วิจารณ์ (Discussion) สรุป (Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) และเอกสารอ้างอิง (References)

รายงานผู้ป่วย

เป็นรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยที่น่าสนใจ มีองค์ประกอบดังนี้ บทคัดย่อ (Abstract) คำสำคัญ (Keywords) บทนำ (Introduction) เนื้อเรื่อง (Text) สรุป (Conclusion) เอกสารอ้างอิง (References)

กรณีศึกษา

เป็นการศึกษาที่อยู่ในขอบข่ายของการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปรากฎการณ์หนึ่งๆ (One phenomenon) เพื่อศึกษาในเชิงลึกเพียงหนึ่งกรณี

บทความฟื้นฟูวิชาการ

เป็นการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเรื่องนั้นในสถานการณ์ปัจจุบัน มีองค์ประกอบ ดังนี้ บทคัดย่อ (Abstract) คำสำคัญ (Key words) บทนำ (Introduction) สรุป (Conclusion) เอกสารอ้างอิง (References)

รายงานเบื้องต้น

เป็นการนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ต้องศึกษาต่อเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม มีส่วนประกอบที่สำคัญเช่นเดียวกับนิพนธ์ต้นฉบับ

ปกิณกะ

เป็นบทความทั่วไปที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น และครอบครัว พัฒนาการเด็ก และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมล์ผู้แต่งที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรื่อเผยแพร่แก่บุคคลอื่น