เกี่ยวกับวารสาร

ISSN: 3056-9095 (Print) ISSN: 3056-9168 (Online)

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารราชานุกูลมีนโยบายรับตีพิมพ์การศึกษาวิจัยหรือข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก ทั้ง  5 ด้าน อันประกอบด้วย 1) ด้านการเคลื่อนไหว ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor) 2) ด้านสติปัญญา/การรู้คิด (Intelligence/Cognition) 3) ด้านภาษาและการสื่อสาร ทั้งการเข้าใจภาษา (Receptive Language) และการใช้ภาษา (Expressive Language) 4) ด้านการช่วยเหลือตนเอง (Self-help personal) และ 5) ด้านทักษะอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Skills)  รวมไปถึงภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disability) และโรคพัฒนาการระบบประสาท (Neurodevelopmental Disorders) อื่นๆ โรคที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก (Child Developmental Disorders) และยังรวมถึงสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ภายใต้กระบวนการค้นคว้าของสหสาขาวิชาชีพสาขาต่างๆ ได้แก่ แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักการศึกษา นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง”

Announcements

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

2022-03-22

ขอเชิญชวนนักวิจัยตีพิมพ์บทความวิชาการด้านด้านสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น และครอบครัว พัฒนาการเด็ก และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารราชานุกูล

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชินดนัย ไชยเสนา

อีเมล์: journal.raja2014@gmail.com

โทร. 0 2248 8900 ต่อ 70325

Read more about ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-23

นิพนธ์ต้นฉบับ

บทความฟื้นฟูวิชาการ

ดูทุกฉบับ