กลุ่มอาการดาวน์

ผู้แต่ง

  • สุชารัตน์ ลิมปะนพรัตน์ สถาบันราชานุกูล
  • ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ สถาบันราชานุกูล
  • จันทนี มุ่งเขตกลาง สถาบันราชานุกูล

คำสำคัญ:

กลุ่มอาการดาวน์, การวางแผนก่อนการตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้การตรวจคัดกรอง และการวินิจฉัยมีความแม่นยำสูง สามารถทราบถึงความผิดปกติล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนคลอด ซึ่งช่วยให้การวางแผนการดูแลรักษาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับทีมแพทย์ทำได้อย่างเหมาะสม โดยการบำบัดรักษาต้องเน้นการบูรณาการทั้งการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจและการเรียนรู้ โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งจากทีมแพทย์ ผู้ปกครองและครู รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์มีพัฒนาการสมวัย สามารถช่วยเหลือตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันตามศักยภาพ และเติบโตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข

References

Weijerman ME, De Winter P. Clinical practice. European Journal of Pediatrics. 2010;169(12):1445–1452.

Jaruratanasirikul S, Kor-Anantakul O, Chowvichian M, Limpitikul W, Dissaneevate P, Intharasangkanawin N, et al. A population-based study of prevalence of Down syndrome in Southern Thailand. World Journal of Pediatrics. 2016;13(1):63–69.

สถาบันราชานุกูล. กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2559.

Rafii MS, Kleschevnikov AM, Sawa M, Mobley WC. Down syndrome. In: Handbook of Clinical Neurology. 2019;167:321–336.

Mundakel G, Lal P. Down Syndrome: practice essentials, background, pathophysiology [online]. Available from: https://emedicine. medscape.com/article/943216-overview? form=fpf [2023 Dec 23]

Centers for Disease Control and Prevention. Facts about Down Syndrome. [online]. Available from: https://www.cdc.gov/ ncbddd/birthdefects/downsyndrome. html [2023 Dec 23]

Kunsiripunyo J, Srirot W. Preparation of Counseling Nurses to Support Down Syndrome Screening System in All Age Groups of Pregnant Women. Journal of Phrapokklao Nursing College. 2021;32(1):237–252.

Kliegman RM, Stanton BF, Geme JW St. III, Schor NF, Behrman RE, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunder; 2011.

Somsri S. ผลการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในสตรีตั้งครรภ์อายุมากที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. Srinagarind Medical Journal. 2021;36(5):513–521.

เผยแพร่แล้ว

2024-04-23

ฉบับ

บท

บทความฟื้นฟูวิชาการ