กรณีศึกษา: ความตระหนักรู้ในตนเองของเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • ปุณยาพร ได้เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • ศุจิมน มังคลรังษี สถาบันทรีเลิร์นนิ่ง

คำสำคัญ:

พฤติกรรมรุนแรง , พฤติกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง , ความตระหนักรู้ในตนเอง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจพฤติกรรมรุนแรง ความถี่ของพฤติกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง และความตระหนักรู้ในตนเอง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตระหนักรู้ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรุนแรง ความถี่ของพฤติกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง และความตระหนักรู้ในตนเองขอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัสดุและวิธีการ กรณีศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยจำนวน 106 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสำรวจพฤติกรรมรุนแรง แบบทดสอบระดับความตระหนักรู้ แบบสอบถามความถี่พฤติกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Pearson’s Correlation)

ผล ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนพฤติกรรมรุนแรงอยู่ในระดับปกติ (คะแนนเฉลี่ย = 28.95) มีการปฏิบัติพฤติกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เป็นบางครั้ง (คะแนนเฉลี่ย = 25.07) และมีคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 36.82) โดยพฤติกรรมรุนแรงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตระหนักรู้ในตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .561) จากการวิเคราะห์ Generalized Linear Model พบว่าตัวแปรที่มีอำนาจในการทำนายความตระหนักรู้มากที่สุดคือพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม (Beta = 0.515, p<0.01) และตัวแปรที่มีอำนาจรองลงมาคือเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม (Beta = 0.201, p<0.01)

สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมรุนแรงอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีความตระหนักรู้ในตนเองระดับปานกลาง และปฏิบัติพฤติกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเองเป็นบางครั้ง พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักรู้ในตนเองคือเพศและพฤติกรรมรุนแรง โดยพฤติกรรมและความตระหนักรู้ในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .561)

References

คลิปฉาวหลุด พระดังเล่นเซ็กซ์กับสีกา ผ้าเหลืองร้อน ชิงสึก อ้างปัญหาสุขภาพ (คลิป). [https://www.thairath.co.th/news/local/central/2504532]. ไทยรัฐออนไลน์ 2022.

ดลฤดี วรรณมาศ. “กุลสตรี” ในโรงเรียนผู้หญิง: กระบวนการสร้างความเป็นผู้หญิงในโรงเรียนราชินี. มหาวิทยาลัยศิลปากร. เข้าถึงได้ที่ http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/15111/BA_Dolrudee_Wanmas.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [31 December 2022]

ทัศนีย์ สุริยะไชย. ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้ในตนเองกับการร่วมรู้สึกในวัยรุ่น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เข้าถึงได้ที่ http://ir.swu.ac.th/jspui/bitstream/123456789/1164/1/Tussanee_S.pdf. [31 December 2022]

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ความรุนแรงต่อสตรีในละครโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร. เข้าถึงได้ที่ http://cms.dru.ac.th/jspui/bitstream/123456789/1470/9/Unit%205.pdf. [31 December 2022]

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ความก้าวร้าว. เข้าถึงได้ที่ http://old-book.ru.ac.th/e-book/p/PC263(51)/PC263-5.pdf. [31 December 2022]

วนัญญา แก้วแก้วปาน. สัมพันธภาพครอบครัวกับปัญหาการกระทำความผิดในวัยรุ่น. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. เข้าถึงได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/85969/68357. [31 December 2022]

หุสนา ลาเต๊ะ. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระทำของสกินเนอร์. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. เข้าถึงได้ที่ http://nukjit.blogspot.com/2015/12/blog-post_11.html. [31 December 2022]

อนันต์ โลหะพัฒนะบำรุง. สภาวะอารมณ์ที่ไม่คงที่ในวัยรุ่น (ตอนจบ). กรมสุขภาพจิต. เข้าถึงได้ที่ https://dmh.go.th/news/view.asp?id=2504. [31 December 2022]

Anthony K. Tjan. 5 Ways to Become More Self-Aware. Harvard Business Review 2015. Retrieve from https://hbr.org/2015/02/5-ways-to-become-more-self-aware. [31 December 2022]

Bahreini Nahid, Agaei jeshvaghani Asghar. Comparison of Emotional Regulation and Self-awareness between Normal and Delinquent Adolescents. JOURNAL OF THOUGHT & BEHAVIOR IN CLINICAL PSYCHOLOGY 2019;13(52):57-66. Retrieved from: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=777485. [31 December 2022]

Chandana Watagodakumbura. What are the problems associated with lack of self-awareness in leaders?. ResearchGate. Retrieve from https://www.researchgate.net/post/What-are-the-problems-associated-with-lack-of-self-awareness-in-leaders. [31 December 2022]

CHRYSOS. How to develop self-awareness in the workplace. https://www.chrysos.org.uk/blog/how-to-develop-self-awareness-in-the-workplace. [31 December 2022]

Department of Luvenile Observation and Protection. Case Statictics report 2020. Retrieve from http://www.djop.go.th/images/djopimage/year63-2.pdf. [31 December 2022]

George P. Prigatano. Disorders of Behavior and Self-Awareness. Barrow Neurological Institute. Retrieved from https://www.barrowneuro.org/for-physicians-researchers/education/grand-rounds-publications-media/barrow-quarterly/volume-15-no-4-1999/disorders-of-behavior-and-self-awareness/. [31 December 2022]

Lauren Landry. WHY EMOTIONAL INTELLIGENCE IS IMPORTANT IN LEADERSHIP. Harward Business School Online. Retrieve from https://online.hbs.edu/blog/post/emotional-intelligence-in-leadership. [31 December 2022]

Marko. 40 Signs If You Lack Self Awareness: Complete List. Retrieve from https://markooo.com/lack-of-self-awareness/. [31 December 2022]

Smitha Bhandari. Mental Health and Conduct Disorder. WebMD 2022. Retrieved from https://www.webmd.com/mental-health/mental-health-conduct-disorder. [31 December 2022]

SSRF. Personality Defect Removal and Personality Improvement. Spiritual Science Research Foundation. Retrieve from https://www.spiritualresearchfoundation.org/spiritual-practice/steps-of-spiritual-practice/personality-defect-removal-and-improvement/self-awareness/. [31 December 2022]

Tom Bunn. Self-Awareness: Does It Increase Or Decrease Anxiety. Psychologytoday 2016. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/intl/blog/conquer-fear-flying/201601/self-awareness-does-it-increase-or-decrease-anxiety. [31 December 2022]

workpoint TODAY.พระ นักบวช นักบุญ รวมเคสทั่วโลก “ประพฤติผิดในคราบศาสนา”. workpoint TODAY 2019 April 5. เข้าถึงได้ที่ https://workpointtoday.com/รวมคดีสะเทือนโลก/. [31 December 2022]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23