สื่อวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ: รายงานการประเมินผลการใช้นิทานของผู้ปกครองและครูปฐมวัยต่อพัฒนาการเด็กออทิสติก

ผู้แต่ง

  • ปรารถนา รัตนถิรวรรณ สถาบันราชานุกูล

บทคัดย่อ

-

References

Department of Education and Early childhood Development. Victorian early years learning and development framework, Practice principle 6: Integrated teaching and learning approaches. Melbourne:Victoria; 2011.

European Commission. Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care. Report of the Working Group on Early Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission. Available from www.ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf [April 2017].

นภเนตร ธรรมบวร.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;2549.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2023-04-19