การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ผู้แต่ง

  • ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ สถาบันราชานุกูล

บทคัดย่อ

ผู้ปกครองหรือคุณครูอาจสงสัยและคับข้องใจทำไมฝึกลูกหลาน หรือฝึกเด็กในห้องเรียนให้เขียนซ้ำ ๆ ทำไมเด็กถึงเขียนไม่ได้สักที ความจริงแล้วการเขียนมีองค์ประกอบพื้นฐานที่เด็กต้องฝึกความสามารถผ่านการเล่นควบคู่กับการฝึกเขียนซ้ำ ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะการหยิบจับขั้นสูงหรือมีความซับซ้อน

References

Bruni M. Fine Motor Skills for Children with Down Syndrome: A Guide for Parents and Professionals (Topics in Down Syndrome): 3rd ed. Woodbine House; 2016.

ผกาวรรณ สุทธิวงศ์. เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมบำบัดในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู สถาบันราชานุกูล

เผยแพร่แล้ว

2023-09-15