นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

          วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุขภายในและภายนอกองค์กร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภายในและภายนอกองค์กร

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียน

 1. วารสารพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ (Research article) โดยต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงในวารสารใด ๆ
 2. กองบรรณาธิการจะพิจารณาต้นฉบับ(Manuscript) ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสารและส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา (Peer review) จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้อ่านบทความวิชาการ
 3. ประเภทของบทความ:บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์หรือบทความวิจารณ์หนังสือ
 4. ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 5. กำหนดตีพิมพ์ : กำหนดเผยแพร่แบบออนไลน์ ราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ  ฉบับละไม่เกิน 12 บทความ  ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

 1. พิมพ์ในไฟล์ Word  ที่ลิงค์ https://docs.google.com/document/d/17eJknKZA5SnLHVdpUuwkgoaUxxe4xD0u/edit?usp=share_link&ouid=108425629437861672437&rtpof=true&sd=true
 2. กดดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1KR3BITxrLbpnoA-GvGkTFu3mSFWqbckg?usp=share_link
 3. ต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียว หน้ากระดาษ ขนาด A 4 ความยาว 8-15 หน้า (รวมเนื้อหาทุกส่วน) กรอบของข้อความ ขอบบน 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) ขอบล่าง 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.) ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) ขอบขวา 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.) ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ช่วงบรรทัด
 4. ตัวอักษร ใช้ TH Sarabun New ชื่อเรื่อง ขนาด 18 point ตัวหนา หัวข้อหลัก ขนาด 16 point ตัวหนา หัวข้อย่อย ขนาด 14 point ตัวหนา เนื้อหา ขนาด 14 point ตัวปกติ 

ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม

            สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน โดยได้ระบุถึงความเคารพในบุคคล(Respect to person) เช่น การขอความยินยอม ความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาความลับ และ ต้องระบุเลขการรับรองจริยธรรมในบทความด้วย

 1.  ผู้เขียนบทความจะต้องไม่ส่งบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสารที่อื่น
 2. ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่ละเมิด ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง สามารถอ้างอิงข้อความ รูปภาพ ตาราง ของบทความผู้อื่น เพื่อไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผู้เขียนจะต้องจัดทำต้นฉบับของบทความตาม "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”
 4. ผู้เขียนที่มีชื่อในบทความจะต้องเป็นผู้มีส่วนในการจัดทำบทความหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัย
 5. ผู้เขียนจะต่้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง   และควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม
 6. ผู้เขียนจะต้องแก้ไขบทความตามผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 7. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป

การส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์

 1. ให้ผู้นิพนธ์ส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ Word document โดยใช้รูปแบบ Template) ที่กำหนดให้เท่านั้น
 2. วารสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้ปรับปรุงแก้ไข ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสาร

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ
        ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 1. วารสารพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ(Research article) โดยต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงในวารสารใด ๆ
 2. ไฟล์ต้นฉบับต้องเป็น Word document ตาม Format template ของวารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ
 3. มีเนื้อหาและองค์ประกอบ ครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร
 4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดบทความวิชาการ (Metadata)ให้ครบถ้วน และลันทึกรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับบทความให้ครบถ้วนโดยใช้เมนู Add Contributor
 5. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารเมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

เงื่อนไขการพิมพ์เผยแพร่บทความ

 1. บทความทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไฟล์ต้นฉบับตามรูปแบบของวารสาร (รูปแบu doc, docx เท่านั้น) หรือ electronic file ในรูปแบu word for windows
 2. บทความต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอไปที่อื่น เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ยกเว้น เป็นผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ไม่มี Proceedings และผู้เขียนไม่ได้ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นในเวลาเดียวกัน โดยให้แนบคำรับรองงานต้นฉบับเพื่อยืนยันการขอตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพียงที่เดียว และให้ผู้เขียนทุกคนลงนามรับรองด้วย
 3. รูปแบบการเขียนบทความและการอ้างอิงเป็นไปตามที่วารสารกำหนด สามารถดูได้ที่ "คำแนะนำผู้เขียน"
 4. ต้องเขียนชื่อเรื่อง บทคัดย่อ ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุชื่อผู้เขียนที่รับผิดชอบบทความ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และ E-mail address ด้วย
 5. กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสารหลังจากผ่านการประเมินจากโดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ (Peer Reviews) และกองบรรณาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 6. หากผลงานวิชาการใดได้รับการพิจารณาให้พิมพ์เผยแพร่ และมีการส่งให้แก้ไข เจ้าของผลงานต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การตีพิมพ์
 7. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและพิมพ์เผยแพร่บทความทุกเรื่อง รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตัวอักษรและคำสะกดต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องของบทความบางส่วน ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) และ/หรือกองบรรณาธิการ
 8. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงตีพิมพ์ หากผู้เขียนไม่ดำเนินการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพของบทความ ให้เสร็จสมบรูณ์ในระบบออนไลน์ภายใน 30 วันซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความตีพิมพ์ในวารสารให้ถือมติของบรรณาธิการเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผลงานวิจัยต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง (เฉพาะการวิจัยในมนุษย์)