เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรด้านสาธารณสุขภายใน /ภายนอกองค์กร / คณาจารย์ /นิสิต,นักศึกษา /นักวิจัยภายในและภายนอกองค์กร

 • หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียน
  • วารสารพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ (Research article) โดยต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงในวารสารใด ๆ
 • กองบรรณาธิการจะพิจารณาต้นฉบับ(Manuscript) ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสารและส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา (Peer review)จำนวน 3 คน เป็นผู้อ่าน
 • ประเภทของบทความ:บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์หรือบทความวิจารณ์หนังสือ
 • ภาษาที่รับตีพิมพ์:ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • กำหนดออก :วารสารออกตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปีดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
 • ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 • พิมพ์ในไฟล์ Word 
 • https://docs.google.com/document/d/17eJknKZA5SnLHVdpUuwkgoaUxxe4xD0u/edit?usp=share_link&ouid=108425629437861672437&rtpof=true&sd=true
 • ต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A 4 ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ (รวมเนื้อหาทุกส่วน) กรอบของข้อความ ขอบบน 25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ช่วงบรรทัด
 • ตัวอักษร ใช้ TH Sarabun PSK ขนาด 16 pointหัวข้อใช้ขนาด 16 point ตัวหนา
 • ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม
 • สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน โดยได้ระบุถึงความเคารพในบุคคล(Respect to person) เช่น การขอความยินยอม ความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาความลับ และต้องระบุเลขการรับรองจริยธรรมในบทความด้วย
 • การส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
 • ให้ผู้นิพนธ์ส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ Word document
 • วารสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการตีพิมพ์

ข้อแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (กดเพื่อดาวน์โหลด)

https://drive.google.com/drive/folders/1KR3BITxrLbpnoA-GvGkTFu3mSFWqbckg?usp=share_link
รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ
 ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • วารสารพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ(Research article) โดยต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงในวารสารใด ๆ
 • ไฟล์ต้นฉบับต้องเป็น Word document
 • มีเนื้อหา ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
 • ลงข้อมูลรายละเอียดบทความ (Metadata)ให้ครบถ้วน และลงรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับบทความให้ครบโดยใช้เมนู Add Contributor
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารเมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

เงื่อนไขการพิมพ์เผยแพร่บทความ

1.บทความทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไฟล์ต้นฉบับตามรูปแบบของวารสาร (รูปแบu doc, docx เท่านั้น) หรือ electronic file ในรูปแบu word for windows

 1. บทความต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ยกเว้น เป็นผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ไม่มี Proceedings และผู้เขียนไม่ได้ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นในเวลาเดียวกัน โดยให้แนบคำรับรองงานต้นฉบับเพื่อยืนยันการขอตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพียงที่เดียว และให้ผู้เขียนทุกคนลงนามรับรองด้วย
 2. รูปแบบการเขียนบทความและการอ้างอิงเป็นไปตามที่วารสารกำหนด สามารถดูได้ที่ "คำแนะนำ

ผู้เขียน"

 1. ต้องเขียนชื่อเรื่อง บทคัดย่อ ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุชื่อ

ผู้เขียนที่รับผิดชอบบทความ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และ e-mail address ด้วย

 1. กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสารหลังจากผ่านการประเมินจากโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ (peer reviews) และกองบรรณาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 1. หากผลงานวิชาการใดได้รับการพิจารณาให้พิมพ์เผยแพร่ และมีการส่งให้แก้ไข เจ้าของผลงานต้อง

แก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การตีพิมพ์

 1. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและพิมพ์เผยแพร่บทความทุกเรื่อง รวมทั้งการ

ปรับปรุงแก้ไขตัวอักษรและคำสะกดต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องของบทความบางส่วน ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviews) และ/หรือกองบรรณาธิการ

 1. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงตีพิมพ์ หากผู้เขียนไม่ดำเนินการแก้ไขบทความ

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพของบทความ ให้เสร็จสมบรูณ์ในระบบออนไลน์ภายใน 30 วันซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความตีพิมพ์ในวารสารให้ถือมติของบรรณาธิการเป็นที่สิ้นสุด

 1. ผลงานวิจัยต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง (เฉพาะวิจัยในมนุษย์)