1. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่ส่งบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสารที่อื่น

2. ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่ละเมิด ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง สามารถอ้างอิงข้อความ รูปภาพ ตาราง ของบทความผู้อื่น เพื่อไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

3. ผู้เขียนจะต้องจัดทำต้นฉบับของบทความตาม "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”

4. ผู้เขียนที่มีชื่อในบทความจะต้องเป็นผู้มีส่วนในการจัดทำบทความหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัย

5. ผู้เขียนจะต่้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง   และควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม

6. ผู้เขียนจะต้องแก้ไขบทความตามผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

7. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป