เกี่ยวกับวารสาร

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ทางด้านการพัฒนาสุขภาพ อันเป็นกลไกให้ประชาชน มีสุขภาวะที่ดีและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและเป็นแหล่งให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงประชาชนทั่วไป  ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และมีการพัฒนาคุณภาพให้เข้าสู่มาตรฐานตามหลักสากล

 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-เมษายน 2566
					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-เมษายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 05/30/2023

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ