การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
 • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้แต่ง (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

 • แบบฟอร์มการเขียนบทความข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 • พิมพ์ในไฟล์ Wordแบบฟอร์มบทความ 
 • https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f7pY6ssz8K13bntNHe-63pUfdwdIQm8s
 • ต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A 4 ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ (รวมเนื้อหาทุกส่วน) กรอบของข้อความ ขอบบน 25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ช่วงบรรทัด
 • ตัวอักษร ใช้ TH Sarabun PSK ขนาด 16 pointหัวข้อใช้ขนาด 16 point ตัวหนา
 • ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม
 • สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน โดยได้ระบุถึงความเคารพในบุคคล(Respect to person) เช่น การขอความยินยอม ความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาความลับ และต้องระบุเลขการรับรองจริยธรรมในบทความด้วย
 • การส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
 • ให้ผู้นิพนธ์ส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ Word document
 • วารสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการตีพิมพ์

ข้อแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (กดเพื่อดาวน์โหลด)https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KR3BITxrLbpnoA-GvGkTFu3mSFWqbckg
รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ
 ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • วารสารพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ(Research article) โดยต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงในวารสารใด ๆ
 • ไฟล์ต้นฉบับต้องเป็น Word document
 • มีเนื้อหา ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
 • ลงข้อมูลรายละเอียดบทความ (Metadata)ให้ครบถ้วน และลงรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับบทความให้ครบโดยใช้เมนู Add Contributor
 • ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารตามที่กองบรรณาธิการกำหนด

 

 

 

บทความวิชาการ

Section default policy

กรณีศึกษา

สถานการณ์ผู้ป่วยโดยมีรายละเอียดที่ครบถ้วน นำ มาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยภูมิหลังของผู้ป่วยและสถานการณ์ทางคลินิกอื่นๆ เช่น อาการและอาการแสดงทางคลินิก แผนการรักษา และผลการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมีการรายงานไว้อย่างเป็นรูปแบบที่กำหนด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างแผนการดูแล ผู้เรียนจะได้รับการจูงใจให้ใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ด้วยเทคนิคการอภิปรายทำ ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากการศึกษากรณีศึกษาที่เลือกเป็นการบูรณาการความรู้จากการศึกษาค้นคว้า การเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติการพยาบาล และการให้เหตุผล

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ