เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
 • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้แต่ง (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
 • ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

  1. พิมพ์ในไฟล์ Word  ที่ลิงค์ https://docs.google.com/document/d/17eJknKZA5SnLHVdpUuwkgoaUxxe4xD0u/edit?usp=share_link&ouid=108425629437861672437&rtpof=true&sd=true
  2. กดดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1KR3BITxrLbpnoA-GvGkTFu3mSFWqbckg?usp=share_link
  3. ต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียว หน้ากระดาษ ขนาด A 4 ความยาว 8-15 หน้า (รวมเนื้อหาทุกส่วน) กรอบของข้อความ ขอบบน 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) ขอบล่าง 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.) ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) ขอบขวา 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.) ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ช่วงบรรทัด
  4. ตัวอักษร ใช้ TH Sarabun New ชื่อเรื่อง ขนาด 18 point ตัวหนา หัวข้อหลัก ขนาด 16 point ตัวหนา หัวข้อย่อย ขนาด 14 point ตัวหนา เนื้อหา ขนาด 14 point ตัวปกติ 

  ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม

              สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน โดยได้ระบุถึงความเคารพในบุคคล(Respect to person) เช่น การขอความยินยอม ความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาความลับ และ ต้องระบุเลขการรับรองจริยธรรมในบทความด้วย

การส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์

 1. ให้ผู้นิพนธ์ส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ Word document โดยใช้รูปแบบ Template) ที่กำหนดให้เท่านั้น
 2. วารสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้ปรับปรุงแก้ไข ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสาร

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ
        ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 1. วารสารพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ(Research article) โดยต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงในวารสารใด ๆ
 2. ไฟล์ต้นฉบับต้องเป็น Word document ตาม Format template ของวารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ
 3. มีเนื้อหาและองค์ประกอบ ครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร
 4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดบทความวิชาการ (Metadata)ให้ครบถ้วน และลันทึกรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับบทความให้ครบถ้วนโดยใช้เมนู Add Contributor
 5. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารเมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว