ที่ปรึกษา (Advisory Board)

 1. นพ.ทนง วีระแสงพงษ์          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 2. นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์                 คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 3. นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข
 4. นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ      อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 5. ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
 6. นพ.พิเชฏฐ์ จงเจริญ               รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 7. นพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์         รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 8. นพ.ศรีไพร ทองนิมิตร            รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 9. นายปรีชา ปิยะพันธ์               รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 10. นายไพฑูรย์ แก้วภมร              รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 11. นางบุญน้อม ไกรยา                รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 12. นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์         รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ปรึกษาต่างประเทศ (International Advisory Board)

 1. Associate Professor Dr. Niruwan Turnbull  Faculty of Public Health, Mahasarakham University, Thailand
 2. รศ.ดร. เฉลิมชัย เข็มทอง  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา (Associate Professor Dr. Chalermchai Khemtong) University of Florida, USA.
 3. Assistant Professor Dr. Elvin Blanco, Houston Methodist Research Institute, Houston, Texas, USA.

บรรณาธิการ (Editor)

        นายแพทย์พิเชฏฐ์ จงเจริญ           รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รองบรรณาธิการและจัดการวารสาร (Associate Editor and Journal Manager)

 1. ดร.อนันต์ ถันทอง                        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 2. ดร.กำพล  เข็มทอง                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 3. นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสรีสะเกษ

กองบรรณาธิการ (Editorial office)

 1. ผศ.ดร.อนุพันธ์ ประจำ           อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ผศ.ดร.อารี บุตรสอน              อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 3. ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ         อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. ผศ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 5. ผศ.ดร. ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์  อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 6. ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์         อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
 7. ดร.สุคนธ์ทิพย์ บัวแดง            อาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 8. ดร.สมัย ลาประวัติ                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 9. ดร.วรกร วิชัยโย                     อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
 10. ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ กมลฤกษ์     อาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 11. ดร.วิลาวัณย์ ชาดา                 อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 12. ดร.พุทธิไกร ประมวล             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 13. Le Ke Nghiep                      Lecturer of the Department of Health, Vinh Long Province, Vietnam
 14. ดร.สุระพล นามวงศ์              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
 15. ดร.ธีระวุธ คำโสภา                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 16. ดร.วิเชียร ศรีหนาจ                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 17. ดร.ธวัชชัย เติมใจ                  อาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 18. ดร.สุทธิศักดิ์ นรดี                  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 19. ดร.ประวิทย์ บุตรวงษ์            นักวิจัยอิสระ
 20. นพ.ชำนาญ สมรมิตร            โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
 21. นพ.อัครเดช บุญเย็น              โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 22. ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน์     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 23. ภก.มัลลิกา สุพล                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 24. ภก.เด่นชัย ดอกพอง              โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 25. นายสมัย คำเหลือ                  สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 26. นายอุทัย น้อยพรหม              โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
 27. นายอนุศร การะเกษ               โรงพยาบาลราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 28. นางสาวขวัญจิตร เชิงชวโน    โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 29. นางกุสุมา มีศิลป์                    โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor)

 1. นางจริยา เตชะสุข                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 2. นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 3. นางสาวสาวิตรี ยาหอม        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ