กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

นายแพทย์ นายพิเชฏฐ์   จงเจริญ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กองบรรณาธิการ

 • นายชำนาญ สมรมิตร,โรงพยาบาลยางชุมน้อย  
 • นางบุษบา บุญกะนันท์ ,โรงพยาบาลเมืองจันทร์    
 • นายอัครเดช บุญเย็น ,โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
 • นายสมัย คำเหลือ,สาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์  
 • นายอุทัย น้อยพรหม,โรงพยาบาลยางชุมน้อย
 • นายชาญชัย ศานติพิพัฒน์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • นางสาวมัลลิกา สุพล,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • นายสมชาย ชาลี,โรงพยาบาลกันทรารมย์
 • นายอนันต์ ถันทอง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • นายสุระพล นามวงศ์ ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 • นายธีระวุธ คำโสภา,โรงพยาบาลไพรบึง
 • นายพุทธิไกร ประมวล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • นายกำพล เข็มทอง,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • นายวิเชียร ศรีหนาจ ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • นายธวัชชัย เติมใจ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • นายสมัย ลาประวัติ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • นายคเชนทร์ ชนะชัย,โรงพยาบาลบึงบูรพ์
 • นางกมลรัตน์ จูมสีมา,โรงพยาบาลโนนคูณ 
 • นางสาวปราณี โสพล,โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ
 • นางสาวธิราภรณ์ อุ่นแก้ว,โรงพยาบาลขุนหาญ
 • นางชิรากร บุญลี,โรงพยาบาลภูสิงห์ 
 • นายอารี บุตรสอน,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • นายกิตติ เหลาสุภาพ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                   
 • นายอนุพันธ์ สุวรรณพันธ์,มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
 • นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • นายเด่นชัย ดอกพอง,โรงพยาบาลขุขันธ์
 • นางสาวนิภา อินทนิล,สำนักงานสาธารณสุขราษีไศล 
 • นางสาวขวัญจิตร เชิงชวโน ,โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • นางสาวพัชร กาญจรัส,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 
 • นางกุสุมา มีศิลป์,โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 • นายสุทธิศักดิ์ นรดี,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ 
 • นายประวิทย์ บุตรวงษ์,โรงพยาบาลห้วยทับทัน
 • นายอนุศร การะเกษ,โรงพยาบาลราษีไศล 
 •  นางสุคนธ์ทิพย์ บัวแดง,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                                                  เลขานุการ
 • นางสุคนธ์ทิพย์ บัวแดง,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสรีสะเกษ 
 • เหรัญญิก                                                                                                                                       ๑.นางจริยา  เตชะสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                                                      ๒.นางสาวรัชนีกร  ศรีหวาด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                                     ฝ่ายศิลป์และเทคโนโลยี                                                                                                                ๑.นายบารเมษฐ์   ผมคำ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

      ๒.นายยุพราช  พันแสน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                                                  ๓.นางสาวจุฑาภรณ์ งามวิลัย,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ