Contact

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045-616040-6

Principal Contact

ดร.สุคนธ์ทิพย์ บัวแดง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
Phone 085-0280724

Support Contact

นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง
Phone 094-7769557