แจ้งการปรับปรุงวารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ ดังนี้

1. กำหนดเผยแพร่ออนไลน์ จากราย 4 เดือน เป็น 3 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ เป็นปีละ 4 ฉบับ)

2. ปรับปรุงกองบรรณาธิการ

3. ปรับเทมเลตบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความกรณีศึกษา

4. ปรับเว็บไซต์วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ