การศึกษาความแม่นยำของการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วย ACR TI-RADS ในผู้ป่วยที่มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ที่เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

Main Article Content

Natthawut Chakhuttray

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลของการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วย ACR TI-RADS ระดับต่างๆ มีความสอดคล้องกับผลการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ของผู้ป่วยที่มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์หลังการผ่าตัด


วิธีดำเนินการวิจัย: ศึกษาแบบย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ที่เข้ารับบริการตรวจรักษาในแผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565


ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์จำนวน 89 ราย โดยเป็นเพศหญิง 84 ราย (ร้อยละ  94.4) เพศชาย 5 ราย (ร้อยละ 5.6) มีอายุเฉลี่ย 44 ปี (44.16 ±13.08) เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ Chi-square พบว่าการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วย ACR TI-RADS มีความสัมพันธ์กับผลการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และผลการวิเคราะห์ Test performance ได้ค่าค่าความไว เท่ากับร้อยละ 71.43, ความจำเพาะ เท่ากับร้อยละ 88.24, ค่าทำนายผลบวก เท่ากับร้อยละ 65.22 ค่าทำนายผลลบ เท่ากับร้อยละ 90.91, ค่าพื้นที่ใต้โค้ง เท่ากับ 0.798 และค่าความแม่นยำ เท่ากับร้อยละ 84.27


สรุปการศึกษา: การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วย ACR TI-RADS มีความแม่นยำในระดับสูง ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรอง (Screening test) มะเร็งต่อมไทรอยด์ และการวางแผนการรักษาผู้ป่วยต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016 Jan;26(1):1-133.

Vander JB, Gaston EA, Dawber TR. The significance of nontoxic thyroid nodules. Final report of a 15-year study of the incidence of thyroid malignancy. Ann Intern Med. 1968 Sep;69(3):537-40.

Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, Appleton D, Brewis M, Clark F, et al. The spectrum of thyroid disease in a community: the Whickham survey. Clin Endocrinol (Oxf). 1977 Dec;7(6):481-93.

Tan GH, Gharib H. Thyroid incidentalomas: management approaches to nonpalpable nodules discovered incidentally on thyroid imaging. Ann Intern Med. 1997 Feb 1;126(3):226-31.

Guth S, Theune U, Aberle J, Galach A, Bamberger CM. Very high prevalence of thyroid nodules detected by high frequency (13 MHz) ultrasound examination. Eur J Clin Invest. 2009 Aug;39(8):699-706.

Hegedüs L. Clinical practice. The thyroid nodule. N Engl J Med. 2004 Oct 21;351(17):1764-71.

Tangjaturonrasme N, Vatanasapt P, Bychkov A. Epidemiology of head and neck cancer in Thailand. Asia Pac J Clin Oncol. 2018 Feb;14(1):16-22.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 -2564 [อินเทอร์เน็ต].กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์. กระทรวงสาธารณะสุข;2565 [เข้าถึงเมื่อ 3 มค. 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://www.nci.go.th/th/cancer_record/cancer_rec1.html

พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์, วรปารี สุวรรณฤกษ์. การตรวจวินิจฉัยก้อนของต่อมไทรอยด์ ใน: ประสงค์ ตันมหาสมุทร, บรรณาธิการ. เวชศาสตร์ทันยุค ๒๕๕๖. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556.หน้า 107-119.

Russ G, Bonnema SJ, Erdogan MF, Durante C, Ngu R, Leenhardt L. European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults: The EU-TIRADS. Eur Thyroid J. 2017 Sep;6(5):225-37.

Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, Hoang JK, Berland LL, Teefey SA, et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. J Am Coll Radiol. 2017 May;14(5):587-95.

Songsaeng D. Siriraj Thyroid Imaging Reporting and Data System and Its Efficacy. Siriraj Med J [Internet]. 2017 Sep. 20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/99630

Harmontree S. Accuracy of ACR-TIRADS in assessment and diagnosis of thyroid nodule in Sena Hospital, Ayutthaya province. J Med Public Health UBU [Internet]. 2021 Apr. 5. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/article/view/247646

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์.กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์. กระทรวงสาธารณะสุข; 2558.

Chaysiri P. Poorly differentiated thyroid carcinoma: recognition of its entity and current knowledge. J Thai Assn of Radiat Oncol [Internet]. 2020 Apr. 10. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtaro/article/view/228003

Filetti S, Tuttle M R, Leboulleux S, Alexander E K. Nontoxic diffuse goiter, nodular thyroid disorders, and thyroid malignancies. In: Williams Textbook of Endocrinology. 14th ed. ELSEVIER; 2019. p. 433–78.

Baloch ZW, Asa SL, Barletta JA, Ghossein RA, Juhlin CC, Jung CK, et al. Overview of the 2022 WHO Classification of Thyroid Neoplasms. Endocr Pathol. 2022 Mar;33(1):27-63.

Fugazzola L, Elisei R, Fuhrer D, Jarzab B, Leboulleux S, Newbold K, et al. 2019 European Thyroid Association Guidelines for the Treatment and Follow-Up of Advanced Radioiodine-Refractory Thyroid Cancer. Eur Thyroid J. 2019 Oct;8(5):227-45.

Frates MC, Benson CB, Charboneau JW, Cibas ES, Clark OH, Coleman BG, et al. Management of thyroid nodules detected at US: Society of Radiologists in Ultrasound consensus conference statement. Radiology. 2005 Dec;237(3):794-800.

Mandel SJ. Diagnostic use of ultrasonography in patients with nodular thyroid disease. Endocr Pract. 2004;10(3):246-52.

Moon WJ, Jung SL, Lee JH, Na DG, Baek JH, Lee YH, et al. Benign and malignant thyroid nodules: US differentiation--multicenter retrospective study. Radiology. 2008 Jun;247(3):762-70.

Papini E. The dilemma of non-palpable thyroid nodules. J Endocrinol Invest. 2003 Jan;26(1):3-4.

Frasoldati A, Valcavi R. Challenges in neck ultrasonography: lymphadenopathy and parathyroid glands. Endocr Pract. 2004;10(3):261-8.

Horvath E, Majlis S, Rossi R, Franco C, Niedmann JP, Castro A, et al. An ultrasonogram reporting system for thyroid nodules stratifying cancer risk for clinical management. J Clin Endocrinol Metab. 2009 May;94(5):1748-51.

Grani G, Lamartina L, Ascoli V, Bosco D, Biffoni M, Giacomelli L, et al. Reducing the Number of Unnecessary Thyroid Biopsies While Improving Diagnostic Accuracy: Toward the "Right" TIRADS. J Clin Endocrinol Metab. 2019 Jan 1;104(1):95-102.

Ruan JL, Yang HY, Liu RB, Liang M, Han P, Xu XL, et al. Fine needle aspiration biopsy indications for thyroid nodules: compare a point-based risk stratification system with a pattern-based risk stratification system. Eur Radiol. 2019 Sep;29(9):4871-8.

Ahmadi S, Oyekunle T, Jiang X', Scheri R, Perkins J, Stang M, et al. A DIRECT COMPARISON OF THE ATA AND TI-RADS ULTRASOUND SCORING SYSTEMS. Endocr Pract. 2019 May;25(5):413-22.

Gao L, Xi X, Jiang Y, Yang X, Wang Y, Zhu S, et al. Comparison among TIRADS (ACR TI-RADS and KWAK- TI-RADS) and 2015 ATA Guidelines in the diagnostic efficiency of thyroid nodules. Endocrine. 2019 Apr;64(1):90-6.

Huang BL, Ebner SA, Makkar JS, Bentley-Hibbert S, McConnell RJ, Lee JA, et al. A Multidisciplinary Head-to-Head Comparison of American College of Radiology Thyroid Imaging and Reporting Data System and American Thyroid Association Ultrasound Risk Stratification Systems. Oncologist. 2020 May;25(5):398-403.

Miao S, Jing M, Sheng R, Cui D, Lu S, Zhang X, et al. The analysis of differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules based on ultrasound reports. Gland Surg. 2020 Jun;9(3):653-60.

Goundan PN, Mamou J, Rohrbach D, Smith J, Patel H, Wallace KD, et al. A Preliminary Study of Quantitative Ultrasound for Cancer-Risk Assessment of Thyroid Nodules. Front Endocrinol (Lausanne). 2021; 12:627698.

Zhu H, Yang Y, Wu S, Chen K, Luo H, Huang J. Diagnostic performance of US-based FNAB criteria of the 2020 Chinese guideline for malignant thyroid nodules: comparison with the 2017 American College of Radiology guideline, the 2015 American Thyroid Association guideline, and the 2016 Korean Thyroid Association guideline. Quant Imaging Med Surg. 2021 Aug;11(8):3604-18.

Chen F, Sun Y, Chen G, Luo Y, Xue G, Luo K, et al. The Diagnostic Efficacy of the American College of Radiology (ACR) Thyroid Imaging Report and Data System (TI-RADS) and the American Thyroid Association (ATA) Risk Stratification Systems for Thyroid Nodules. Comput Math Methods Med. 2022; 2022:9995962.

Phuttharak W, Boonrod A, Klungboonkrong V, Witsawapaisan T. Interrater Reliability of Various Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS) Classifications for Differentiating Benign from Malignant Thyroid Nodules. Asian Pac J Cancer Prev. 2019 Apr 29;20(4):1283-8.

Wongwattana P, Pattarapongsant P, Liangsupong S, Sukontha S, Khumsan S, Yimpornpipathpon I. Diagnostic performance of ultrasonography with ACR ti-rads in thyroid mass in HRH princess Maha Chakri sirindhorn medical center [Internet]. Journal of Medicine and Health Sciences. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/254025

Buderer NM. Statistical methodology: I. Incorporating the prevalence of disease into the sample size calculation for sensitivity and specificity. Acad Emerg Med. 1996 Sep;3(9):895-900.

Sudjai N. Sample size calculation for diagnostic test studies [Internet]. Journal of Medicine and Health Sciences.2020 Oct. 31. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/244785