รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

กำพล เข็มทอง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง จำนวน 325 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการรูปแบบโซน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2566 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ร้อยละ 59.4 รองลงมาเป็นผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 27.2 ปัจจัยที่เข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการ ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับงานและความรับผิดชอบงาน ร้อยละ 45.7 รองลงมาเพื่อประกอบการเลื่อนระดับ ร้อยละ 22.3 ด้านความพึงพอใจ ภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 50.86 พึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการโซนความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ระดับมาก ร้อยละ 56.1 พึงพอใจเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ ระดับมาก ร้อยละ 52.2 พึงพอใจต่อการบริหารเวลาและสถานที่จัดจัดประกวดผลงานแบ่งโซน ร้อยละ 66.8


สรุปผลการศึกษาพบว่า ได้รูปแบบใหม่ 6 ความเป็นเลิศโซนพื้นที่ คือ Six Smart Sisaket ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย/วิชาการของบุคคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.01 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษะบุคคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.02

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กมล ภู่ประเสริฐ. (2545). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์. (2554). แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยของงบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป).

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.).(2560).แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).เข้าถึงได้จาก https://www.ubu.ac.th/web/files_up/

f2019013108571396.pdf

สิทธิพันธ์ อินทร์เพ็ญ.(2559).การพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงาน.เข้าถึงได้จาก

http://qcc.egat.co.th/docs/qcc57/articles/qcc57-article-018.pdf

อนันต์ ถันทอง.ปัจจัยทำนายการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ. วารสาร

วิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2565): กันยายน - ธันวาคม. 2565.