การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนที่มีภาวะช็อก: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

ขวัญเรียม เสงี่ยมศักดิ์, พย.บ.

บทคัดย่อ

ภาวะตกเลือดในระบบทางเดินอาหารส่วนบนเป็นภาวะฉุกเฉินทางเวชปฏิบัติซึ่งการดูแลรักษาผู้รับบริการที่มีภาวะตกเลือดในระบบทางเดินอาหารส่วนบน ต้องอาศัยความร่วมมือทางทีมแพทย์พยาบาล เนื่องจากภาวะตกเลือดในระบบทางเดินอาหารส่วนบน เป็นภาวะวิกฤตที่ทําให้ผู้รับบริการเสียเลือดจนเกิดภาวะช็อกและเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุของการทําให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ผู้วิจัยได้ศึกษาผู้รับบริการรักษาในโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2566ที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนที่มีภาวะช็อกจำนวน ๒ รายโดยการศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน การซักประวัติ ผู้ป่วยและญาติ การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ แบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ปัญหาและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การพยาบาลในระยะวิกฤต ระยะต่อเนื่อง และระยะการวางแผนจำหน่าย พบว่า ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น นับเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบทางร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว พยาบาลต้องสามารถประเมินและดูแลผู้ป่วยได้ตั้งแต่แรกรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ป่วยการดูแลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมรวมถึงการประสานส่งต่อที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้ป่วยได้รับการรักษาในหน่วยวิกฤตซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจที่มีความพร้อมและทันสมัย มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญผ่านการอบรมเฉพาะทางทำให้สามารถรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อภาวะการณ์เจ็บป่วย ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

Article Details

บท
กรณีศึกษา

References

เฉลิมศรี แสงจันทร์. การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นที่มีภาวะช็อค. เข้าถึงได้

จาก https://atg-h.moph.go.th/sites/default/files/2023-12/%E0%B9%80%

E0%B8%9C%E0%B8% A2E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0% B9%88%

E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0% B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_1.pdf 14มกรคม 2567

นภชนก รักษาเคน. การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลันร่วมกับ

ภาวะช็อคจากการเสียเลือด. เข้าถึงได้จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-

ned/article/view/219409/151879 14 มกรคม 2567

พันธุ์ภทร์ จักรพันธุ์. เอกสารประกอบการสอนนกศกษาแพทย์ ปีที่ 4. เข้าถึงได้จาก https://elearning.

cmu.ac.th/pluginfile.php/187037/course/summary/GIbleed.pdf 14 มกรคม 2567

ศิริรัตน์ ปานอุทัย และทิพาพร วงศ์หงส์กุล. (2562). การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม. เชียงใหม่:

สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สมาร์ท โคตรติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะเลือดออกใน

ทางเดินอาหารส่วนต้นในประเทศไทย. [อินเทอร์เน็ต] .2557. [เข้าถึงเมื่อ 15 กันยายน 2566]; เข้าถึงได้จาก: https://thaitage.org/source/content-file/content-file-id-6.pdf.

อนงค์ คำบุตดา. การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลันร่วมกับภาวะช็อค

จากการเสียเลือด. เข้าถึงได้จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/ article/view/

/136525 14 มกรคม 2567

อรพรรณ บุญลือ, เขมารดี มาสิงบุญ, วัลภา คุณทรงเกียรติ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกัน

การเกิดเลือดออกซ้ำในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น. วารสาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 2562; 30(1): 125-126.

Candid Villanueva, Alan Colomo, Alba Bosch, Mar Concepcion, Virginia Hernandez-Gea,

Carles Aracil, et.al. Transfusion Strategies for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. The New England Journal of Medicine, 2013; 368, 11-21.

Fletcher EH., Johnston DE., Fisher CR., Koerner RJ., Newton JL., Gray CS. Systematic

review: Helicobacter pylori and the risk of upper gastrointestinal bleeding risk in patients taking aspirin. Alimentary pharmacology & Therapeutic, 2010 ; 32(7) 831-9.

Thad Wilkins., Naiman Khan., Akash Nabh., & Robert R. Schade. Diagnosis and

management of upper gastrointestinal bleeding. American Family Physician, 2012; 85(5) 469-476.

Valkhoff VE, Sturkenboom MC. Risk factors for gastrointestinal bleeding associated

with low-dose aspirin. Best Practice and Research Clinical Gastroenterology 2012; 25(3): 125-14012.Zhang, C., Ciu, M., Xing, J., Shi, Y., & Su, X. Massive gastrointestinal bleeding caused by a giant gastric inflammatory fibroid poplyp: A case report. International journal of Surgery Case Report, 2014; 571-57

Zhang, C., Ciu, M., Xing, J., Shi, Y., & Su, X. Massive gastrointestinal bleeding caused by a giant

gastric inflammatory fibroid poplyp: A case report. International journal of Surgery Case

Report, 2014; 571-57