วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2567
ISSN 2822-0749 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 01/19/2024

สถานการณ์และการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2566

ชโยมนต์ ดอกพอง, พ.บ., ปิยะดา สอนพูด, พย.บ., เจนจิรา ดินฮูเซ็น, ว.ท.ม., ศศิภา เตชะบูรณ์, ว.ท.ม., ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, พ.บ.

p. 91-100