การเสริมสร้างพลังของแกนนำชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

เลียง อุปมัย, ส.ม.

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังของแกนนำชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม รูปแบบการวิจัยเป็นแบบสองกลุ่มวัดสองครั้ง ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาตามที่ผู้วิจัยกำหนด กลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่         1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 8 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลตามตัวแปรโดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนานำเสนอด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 25 และ 75 เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรภายในกลุ่มโดยใช้สถิติpaired t-test แลละระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Independent t-test


ผลการศึกษาพบว่า ผลต่างคะแนนเฉลี่ยของความรู พฤติกรรม การับรู้ความสามารถของตนเอง ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ค่าดัชนีบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย และค่าดัชนีภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการทดลองแสดงว่าโปรแกรมการเสริมสร้างพลังของแกนนำชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สามารถควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

หนังสือ

จีระพรรณ สุขศรีงาม, ชีวสถิติ. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์,2542.

จิรศักดิ์ เจริญพันธ์และเฉลิมพล ตันสกุล. (2550). พฤติกรรมสุขภาพ.พิมพ์ครั้งที่ 6. มหาสารคาม:คลังนานาวิทยา.

นิตยา เพ็ญสิรินภา (2540). คู่มือการจักกิจกรรมฝึกอบรมการสร้างพลัง (Empowerment). เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรอกนนำเอดส์อุบัติเหตุสารเสพติด วันที่ 7-10 ตุลาคม 2540.พิจิตร: ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร.

พวงทอง ป้องภัย. พฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น. ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.2540.

สุปรียา ตันสกุล.(2548) . ทฤษฎีและโมเดลการประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศสาตร์.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:ยุทธรินทร์การพิมพ์.

อรุณ จิรวัฒน์กุล.(2551) . ชีวสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่3. ขอนแก่น:

คลังนานาวิทยา.

E-book

กระทรวงสาธารณสุข. (2551). การประชุมปฏิบัติการการสนับสนุนบทบาท อสม.ในการควบคุมป้องกันโรค . วันที่สืบค้นข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2566 เข้าถึงได้จาก

https://phc.moph.go.th/www-hss/data_center/col_mod/

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง.(2558). เทคนิคการสำรวจลูกน้ำยุงลาย. วันที่สืบค้นข้อมูล12 พฤศจิกายน 2566 เข้าถึงได้https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000319/word/2562_01/DHF62/2.doc

รายงานการวิจัย

จันทิมา วิชกูล. (2551). ผลของการสร้างพลังแกนนำครอบครัวโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก.วิทยานิพนธ์ปริญญา พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา.

จรูญศักดิ์ หวังล้อมกลาง, (2552).ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จำรัส ศรีปัตตา,(2547).การสร้างพลังชุมชนในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จงรักษ์ ณ หนองคาย. (2547). การสร้างพลังชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสารคาม.

ดวงชีวัน จิราโรจน์หนองคาย. (2547). ผลของการสร้างพลังพลังชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ทิพยเนตร รวยนิรัตน์.(2551) ผลของการสร้างพลังชุมชนเพื่อป้องกันไข้หวัดนก จังหวัดชลบุรี.

วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.

ปฐมพร พริกชู.(2544) . การสร้างพลังชุมชนในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ปวิตรา สุทธิธรรม.(2554) . ผลของโปแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศสาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

พัสกร สงวนชาติ.(2554) . ผลของการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ. วิทยานิพนธ์ปริญยาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พงษ์ศักดิ์ ธนวชิรกุล.(2550) . ผลของการสร้างพลังแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลโนนเมือง อำเภอสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ราชภัชนครราชสีมา.

ไมตรี ธนาวัฒนะ.(2547) . ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนนำชุมชน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ยุทธพงษ์ ภามาศ.(2553) . การสร้างพลังประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

อัญชลี ชัยมงคล.(2550) . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.