การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กมุสลิมนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กชวร จุ๋ยมณี ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ระวี จูฑศฤงค์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ:

กลไกสนับสนุนการเรียนรู้, เด็กมุสลิม, เด็กนอกระบบการศึกษา , ครูนอกระบบการศึกษา

บทคัดย่อ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กมุสลิมนอกระบบการศึกษามี 5 ประเด็นหลัก คือ ความยากจน ความปลอดภัย เวลา การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  และภาษา และเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวจึงควรมีรูปแบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมนอกระบบการศึกษา โดย การค้นหาตัวเด็กมุสลิมและครูในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาครูให้สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้และผ่านกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จริงรวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนบทเรียนการทำงาน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเด็กมุสลิม ทั้งในการค้นหาเด็ก การช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก และ การส่งต่อ อีกทั้งควรสร้างกลไกที่สำคัญในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่ปฏิบัติงานกับเด็กมุสลิม โดยกำหนดมาตรฐานสมรรถนะมาตรฐานของครู ประเมินสมรรถนะและการวางแผนการพัฒนารายบุคคล จัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างเครือข่ายครูให้มีความเข้มแข็ง

References

ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 2564. [สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564]. Available from: http://www.ratchakitcha.soc. go.th/DATA/PDF/2564/E/053/T_0021.PDF.

สำนักงานสถิติแห่งแห่งชาติ. การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2561. 2563. Available from: https://1th.me/vsmaP.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 [อ้างไว้เมื่อ 6 เมษายน 2560]. Available from: https://1th.me/4a7cF.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. 2562. [อ้างไว้เมื่อ 2562]. Available from: https://1th.me/RnW8R.

SDG-Education 2030 Steering Committee Secretariat. (n.d.). Sustainable Development Goal 4 (SDG 4). Available from: https://www.sdg4education2030.org/the-goal

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-12