การพัฒนารูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ในประเด็นการป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุดม

Main Article Content

สะอาด ศิริมงคล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ในประเด็นการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุดม ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง เดือนกันยายน2565 –มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 20 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง นายกองการบริหารส่วนตำบล หัวหน้ากองสาธารณสุข สมาชิกองการบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูอนามัยโรงเรียน เจ้าอาวาส ผู้ประกอบการร้านชำ ไวยาวัจกร ประชาชน เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน รวมทั้งหมด 70 คน กลุ่มตัวอย่างในการประเมินผลรูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 108คน รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ เคมมิส และแม็กแท็กการ์ท จำนวน 2 วงรอบโดยแต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวม จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์เนื้อหา และเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังใช้สถิติ paired t-test ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ในประเด็นการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 คือ SIUDOM Model ประกอบด้วย1) Structure &Policy : มีคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 2) Integration& Coordination : บูรณาการและการประสานงานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน 3) Unity:การเป็นหนึ่งเดียวหรือความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน มีใจมุ่งสู่เป้าหมายอันเดียวกัน 4) Distribute: แบ่งปันความเป็นเจ้าของในงานที่ทำให้แก่ผู้รับผิดชอบหลักและถือว่าความสำเร็จเป็นของทุกคน5) Open eyes –Open mild : คนในชุมชนเปิดการรับรู้และเปิดใจทำร่วมกัน 6) Measure monitor and motivation :กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบท มีความต่อเนื่องและนำผลการประเมินมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์จากผลการวิจัยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุดม ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(2564).คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(2565).คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย.

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข.Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

https://ddc.moph.go.th/index.php. มกราคม, 2565

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.(2557).คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี2564,

https://ricd.go.th/webth2/wp-content/uploads/2021/06/Health-Service-System-Standards-Year-64.pdf.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.(2564).คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี2564,

https://ricd.go.th/webth2/wp-content/uploads/2021/06/Health-Service-System-Standards-Year-64.pdf.

นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, นงค์คราญ วิเศษกุล, ขวัญพนมพร ธรรมไทย, คําพอง คํานนท์, ศรีสกุล สังกําปง ,รูซีลา โตะกีเล.

(2563).ปัจจัยทํานายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกันและผลกระทบจากการระบาดของ

โรคโควิด-19 (ระยะที่ 1). สำนักวิจัยแห่งชาติ https://www.khonthai4-0.net/?wpfb_dl=142.

ธวัชชัย เคหะบาลและนิตยา เคหะบาล.(2565).การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์. Journal of Roi Kaensarn Academiปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2022): มีนาคม 2565.

วงเดือน พระนคร(2564).การสร้างธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ.วารสารสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ. ข้อมูลสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

(Covid 19).การสำรวจพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid19).

http://www.sisaket.go.th/covid19, 2565.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ.(2564).ข้อมูลสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(Covid 19).การสำรวจพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19).

http://www.sisaket.go.th/covid19, 2565.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์.(2565).ข้อมูลระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2565. https://www.facebook.com/profile.php?id=100070971150583.

สำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.(2559).ชุดความรู้การจัดการธรรมนูญตำบลสู่การ

จัดการตนเอง.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.(2565).แนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมธรรมนูญสุขภาพ

พื้นที่. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.พิมสิริพัฒนาจำกัด.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.(2556).ก่อ – ร่าง – สร้าง – เคลื่อน : บทเรียนธรรมนูญสุขภาพ 6 พื้นที่. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.(2564).คู่มือมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ ปี2564,https://ricd.go.th/webth2/wp-content/uploads/2021/06/Health-Service-

System-Standards-Year-64.pdf.

สุคนธ์ทิพย์ บัวแดง.(2565).การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ธรรมนูญตำบล ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ.ผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข ปี2565 กระทรวงสาธารณสุข.กันยายน 2565.

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.(2563). ผลการสำรวจ"คนจนเมืองในภาวะวิกฤติโควิด-19"และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล. สกสว.