ธีรวุธ คำโสภา การบริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากรและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อรับมือภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีะเกษ

Main Article Content

ธีรวุธ คำโสภา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


                การบริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากรและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อรับมือภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลไพรบึง เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนา(Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ บทบาทหน้าที่ และการบริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากรและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลไพรบึง ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยรายแรกที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลไพรบึง กระบวนการศึกษาและพัฒนาโดยประยุกต์ใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) และจากเอกสารการถอดบทเรียน  เอกสารรายงานการประชุม แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน และแบประเมินความพึงพอใจของบุคลาการในการปฏิบัติงาน โดยประยุกต์มาจากแบบประเมินของกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ใช้สถิติแจกแจงข้อมูลเป็นความถี่จำนวนและร้อยละ บุคลากรที่เข้าร่วมในการวิจัยทั้งหมด 62 คน จากหน่วยงานที่ให้บริการโรคโควิด-19 และหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการในโรงพยาบาลไพรบึง


               ผลการวิจัย พบว่า โรงพยาบาลไพรบึง มีการบริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากรในการรับมือภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จากงานกายภาพบำบัด งานทันตสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานบริหารทั่วไป และขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ในการให้บริการที่จุดบริการตรวจคัดกรองด่านหน้า จุดตรวจโรค Fever and ARI Clinic จุดบริการ Cohort ward และโรงพยาบาลสนาม ในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้ใช้กระบวนการอบรม การสอนงาน ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และติดตามนิเทศงาน ผลการประเมินบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90.32 และบุคาลากรมีความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการรับมือภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด ได้แก่ ด้านความยินดีและเต็มใจในการให้บริการตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย การรับรู้นโยบายในภาวะวิกฤต การมอบหมายงานให้ตามสมรรถนะของวิชาชีพ และการได้รับคำปรึกษาจากผู้นิเทศและทีมประสานงานที่เกี่ยวข้อง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านการมีทีมประสานงาน ให้คำปรึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน ด้านความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนงบประมาณ


คำสำคัญ : การบริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากร, การเพิ่มศักยภาพบุคลากร, ภาวะวิกฤต


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2564) โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) สถานการณ์ใน

ประเทศไทย. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php.

กระทรวงสาธารณสุข. (2563) แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด19.

ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1). สืบค้นจาก

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ file/g other/g other02.pdf.

พงศธร พิทักษ์กำพล. (2540) การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรและเทคนิคการบริหารบุคคล.

เอกสารการสอนภาควิชาการบริหารการศึกษา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย.

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2547) กลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤต. พิมพ์ครั้งที่ 2.

กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค. (2563) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019.

สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situationno179-

pdf.

Herbane. B. (2010) Small business research- time for a crisis-based view. International Small

Business Journal, 28(1). 43-64, 2010.

Petre. J.Eng. (2020) Novel Coronavirus (COVID-19). World Health Organization. World Health

Organization & International Council of Nurse. (2009). ICN framework of

disaster nursing competencies. Geneva: Western pacific region.