วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ  
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2566
ISSN 2822-0749 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 09/22/2023