การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอกันรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

รังสรรค์ ศรีคราม
สุคนธ์ทิพย์ บัวแดง

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอกันรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน  - กันยายน 2566 ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ผู้ร่วมพัฒนารูปแบบได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 110 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินรูปแบบได้แก่ ประชาชนในเขตตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์  จำนวน 90 คน ดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และสะท้อนผลการปฏิบัติ จำนวน 2 วงรอบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบอุปนัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ pair t-test


     ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอกันรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ คือ UN3CRA Model ประกอบด้วย     1) Unity district Health Team: มีกลไกคณะกรรมการระดับอำเภอที่มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับ      ทุกหน่วยงานในระดับอำเภอ 2) Network:การสร้างความร่วมมือของภาคีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน    ในระดับพื้นที่ 3) Communication:การสื่อสารที่ชัดเจน มีชุดข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้ ถูกต้องทันต่อสถานการณ์      4) Community Participation: ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ การวางแผน    การดำเนินงานและการประเมินผล 5)Customer Focus:การกำหนดกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ขนาดของปัญหาลดลง 6) Resource Sharing and Human Development : การแบ่งปันทรัพยากร ทั้ง คน เงิน วัสดุ และพัฒนาคนในองค์กรให้มีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุการจราจรที่มีประสิทธิภาพ 7) Appreciation : การชื่นชมคนในองค์กรเมื่อปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข    สร้างคุณค่าคนจากการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างสม่ำเสมอในการประชุมทุกเดือน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนเก่ง คนดีและคนมีจิตอาสาร่วมพัฒนางาน ผลการประเมินรูปแบบพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้       การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ แรงสนับสนุนทางสังคมต่อการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและคะแนนด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลังการทดลองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้ในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในกลุ่มประชาชนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค..สถานการณ์การเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย.สืบค้น ณ วันที่ 23

พฤษภาคม 2566. https://dip.ddc.moph.go.th/new/

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงาธารณสุข.

(2564).รายงานประจำปี 2564 กองโรคไม่ติดต่อ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์.

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณ

สุข.(2566). การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน

(RTI) (Road Traffic Injury (RTI).กรมควบคุม

โรคกระทรวงสาธารณสุข. https://ddc.moph.

go.th/disease_ detail.php?d=73.

ฉลองชัย สิทธิวัง, Chalongchai Sitthiwang, นิยม

สุนทร, Niyom Sunthorn, กรภัทร ขันไชย,

Khooraphat Kanchai, ชาญชัย มหาวัน,

Chanchai Mahawan, นิคม อุทุมพร, Nikom

Utoomporn, เกษร ไชยวุฒิ, Kesorn

Chaivud, กันจน เตชนันท์ and Kanchon

Techanan.(2564).การพัฒนาความปลอดภัย

ทางถนนโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขับเคลื่อนการ

มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 6

อำเภอนำร่อง จังหวัดน่าน.

"http://hdl.handle.net/11228/5397">

http://hdl.handle.net/11228/5397.

ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์.(2558).การนำเสนอผลการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ

ทางถนน ระดับอำเภอและท้องถิ่น.สำนัก

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปี 2558.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์.(2565).

รายงานการเกิดอุบัติเหตุปีงบประมาณ 2566.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์. สืบค้น

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566;

https://ssokanthararom.com/

index.php/component/users/

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ,รายงานการเกิด

อุบัติเหตุในสถานการณ์ช่วงสงกรานต์ ปีงบ

ประมาณ 2566.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศรีสะเกษ. สืบค้นในวันที่ 20 เมษายน 2566;

http://www.ssko.moph.go.th/ kpi.php

ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบาดเจ็บกองป้องกันการ

บาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

(2565).สถิติอุบัติเหตุทางถนน.สืบค้นในวันที่ 3

กุมภาพันธ์ 2566; https://ddc.moph.go.th/

dip/news.php?news=37380&deptcode=

ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ(ThaiRISC).(2566) รายงานแสดง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุแยกตามขนาดเครื่องยนต์

รถจักรยานยนต์..สืบค้น ณ วันที่ 24 พฤษภาคม

; https://app.powerbi.com/ view?

r=eyJrIjoiY2RhNjgxNTQtZWQzZS00Mj

ExLWFiNjUtNjMzZTJlNGUzMGE1Iiwid

iOTVhLTgzMWQ0ZTQ5MmE5NyIsIm

MiOjEwfQ%3D%3D.

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย การบูร

ณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 3

ฐาน. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 26 พ.ค.2566].เข้าถึงได้

จาก: http://rti.ddc.moph.go.th/RTD DI/

Mo dules /Report/Report11.aspx10.

อรุณ จิรวฒั น์กุล.(2557).สถิติในงานวิจัยเลือกใช้กลุ่ม

ตัวอย่างให้เหมาะสม..บริษัทวิทยพัฒน์ กรุงเทพฯ.

อำนาจ ราชบัณฑิต (2565) รูปแบบการป้องกันการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น.วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 7 จังหวัดขอนแก่นปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (2022):

กันยายน – ธันวาคมหน้า98-110.

Kemmis S, McTaggart R. The Action Research

Planner. Australia: Deakin University Press;

6.

Streubert, H., & Carpenter, D.(1999). Qualitative

Research in Nursing: Advancing the

Humanistic Perspective (2nd ed.).

Philadelphia, PA: Lippincott Williams.