เผยแพร่แล้ว: 13-03-2023

การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทวัส ยุคะรัง, ภูมิพิพัฒน์ คงดำ, พชร ชินสีห์ , ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์, ณัฐธิดา บังเมฆ

25-38

ความเครียด และคุณภาพชีวิตในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อธิวัฒน์ สายทอง, วารี นันทสิงห์, ธนิตา พรมชุลี, ประภัสสร สัมพันธ์พงษ์, อุทัยทิพย์ ลินไธสง, ชัชพงศ์ ประทุมทอง, วนิดา สายทอง

39-49