เผยแพร่แล้ว: 24-06-2022

พฤติกรรมเนือยนิ่งและปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ช่อนภา สิทธิ์ธัง, สโรชา อยู่ยงสินธุ์, จิตติมา ใจสุข, ไชยวัฒน์ นามบุญลือ

AA1-AA10